รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

“องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่  25-27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนหน่วย PDU 27  หน่วย

หลักการและเหตุผล

งานวิศวกรรมปฐพี เป็นงานที่มีความหลากหลาย ได้แก่งานเจาะสำรวจดิน, งานฐานราก, งานโครงสร้างใต้ดิน, งานเสถียรภาพลาดดิน, งานปรับปรุงดิน และงานอุโมงค์  ซึ่งในแต่ละงานจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้, การควบคุมและวางแผนงานที่ดี เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ปัจจุบันในประเทศไทย ได้มีการก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมปฐพีหลายประเภทแตกต่างกันไป  ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านนี้มีความหลากหลายทั้งในขั้นตอนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง อันเนื่องมาจากวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างมีหลายวิธี ผลของการปฏิบัติงานก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จด้วยดีและบางงานก็มีปัญหา ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรโยธาที่จะปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอองค์ความรู้, แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

  • ผู้ดำเนินงาน  ผู้ดูแล  ดร. ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
  • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.                           ลงทะเบียน  ณ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา

09.00 – 10.30 น.                          งานเจาะสำรวจชั้นดินและการอ่าน, การแปลผลและการคัดเลือกพารามิเตอร์

โดย        ผศ. ดร. ธนาดล คงสมบูรณ์

10.30 – 10.45 น.                          พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                          งานฐานรากตื้น ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย        รศ. ดร. วัชรินทร์  กาสลัก

12. 15 – 13.15 น.                          รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น.                             งานฐานรากเสาเข็มตอก ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน

โดย        ดร. ธเนศ วีระศิริ

14.45 – 15.00 น.                          พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น.                             งานฐานรากเสาเข็มเจาะ ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย        ดร.ธยานันท์ บุญรักษ์

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.                        ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                        เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

โดย        นายธนบัตร  เอื้อวรสกุลชัย

10.30 – 10.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                         ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงดันดิน

โดย        รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี

12. 15 – 13.15 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น.                           งานระบบป้องกันดิน Sheet pile ;

                                                           แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน            

โดย        ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

14.45 – 15.00 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น.                          งานระบบป้องกันดิน Pile wall / Diapghragm Wall ;

                                                           แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย        ผศ. ดร. พรพจน์  ตังเส็ง

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.                    ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                     หลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันเเละหลักการออกเบบเสริมความแข็งแรง

โดย        รศ. ดร. สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์

10.30 – 10.45 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                        แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยวิธีการเร่งการทรุดตัว

โดย        ดร. นิพนธ์ ธีระชัยกุล

12. 15 – 13.15 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น.                           แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์

โดย        ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว

14.45 – 15.00 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น.                         แนวคิดและเทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์

โดย        นายยุทธนา กุลพันธ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.                           ลงทะเบียน  ณ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา

09.00 – 10.30 น.                          งานเจาะสำรวจชั้นดินและการอ่าน, การแปลผลและ       การคัดเลือกพารามิเตอร์

โดย        ผศ. ดร. ธนาดล คงสมบูรณ์

10.30 – 10.45 น.                          พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                          งานฐานรากตื้น ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย        รศ. ดร. วัชรินทร์  กาสลัก

12. 15 – 13.15 น.                          รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น.                             งานฐานรากเสาเข็มตอก ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน

โดย        ดร. ธเนศ วีระศิริ

14.45 – 15.00 น.                         พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น.                           งานฐานรากเสาเข็มเจาะ ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย        ดร.ธยานันท์ บุญรักษ์

 

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.                        ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                        เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

โดย        นายธนบัตร  เอื้อวรสกุลชัย

10.30 – 10.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                        ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงดันดิน

โดย        รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี

12. 15 – 13.15 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น.                           งานระบบป้องกันดิน Sheet pile ;

                                                           แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน            

โดย        ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

14.45 – 15.00 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น.                         งานระบบป้องกันดิน Pile wall / Diapghragm Wall ;

                                                          แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย        ผศ. ดร. พรพจน์  ตังเส็ง

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.                        ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                        หลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันเเละหลักการออกเบบเสริมความแข็งแรง

โดย        รศ. ดร. สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์

10.30 – 10.45 น.                          พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                            แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยวิธีการเร่งการทรุดตัว

โดย        ดร. นิพนธ์ ธีระชัยกุล

12. 15 – 13.15 น.                            รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น.                               แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์

โดย        ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว

14.45 – 15.00 น.                            พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น.                               แนวคิดและเทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์

โดย        นายยุทธนา กุลพันธ์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

25/10/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อ น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท.

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 08-184-4600-9 ต่อ 511 โทรสาร 02-184-4662 E-mail: [email protected] Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพี-รุ่นที่-3_2.pdf