รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

งานวิศวกรรมปฐพี เป็นงานที่มีความหลากหลาย ได้แก่งานเจาะสำรวจดิน, งานฐานราก, งานโครงสร้างใต้ดิน, งานเสถียรภาพลาดดิน, งานปรับปรุงดิน และงานอุโมงค์  ซึ่งในแต่ละงานจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้, การควบคุมและวางแผนงานที่ดี เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ปัจจุบันในประเทศไทย ได้มีการก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมปฐพีหลายประเภทแตกต่างกันไป  ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านนี้มีความหลากหลายทั้งในขั้นตอนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง อันเนื่องมาจากวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างมีหลายวิธี ผลของการปฏิบัติงานก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จด้วยดีและบางงานก็มีปัญหา ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรโยธาที่จะปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอองค์ความรู้, แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

  • ผู้ดำเนินงาน ผู้ดูแล  ดร. ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
  • คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สนใจทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.00 น.                                     ลงทะเบียน  ณ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา

09.00 – 10.30 น.       งานเจาะสำรวจชั้นดินและการอ่าน, การแปลผลและการคัดเลือกพารามิเตอร์

โดย            ผศ. ดร. ธนาดล คงสมบูรณ์

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.       งานฐานรากตื้น ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย            รศ. ดร. วัชรินทร์  กาสลัก

12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น. งานฐานรากเสาเข็มตอก ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน

โดย            ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น. งานฐานรากเสาเข็มเจาะ ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย            ดร.ธยานันท์ บุญรักษ์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

โดย       นายธนบัตร  เอื้อวรสกุลชัย

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.   ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงดันดิน

โดย       รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี

12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น. งานระบบป้องกันดิน Sheet pile ;

 แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน           

โดย       ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น. งานระบบป้องกันดิน Pile wall / Diapghragm Wall ;  แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย       ผศ. ดร. พรพจน์  ตังเส็ง

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

08.00 – 09.30 น.       หลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันเเละหลักการออกเบบเสริมความแข็งแรง

โดย   รศ. ดร. สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์

09.30 – 11.00 น.    แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยวิธีการเร่งการทรุดตัว

โดย   ดร. นิพนธ์ ธีระชัยกุล

-พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา –กาแฟ เสริฟ์ในห้องอบรม-

11.00 – 12.30 น.       แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์

โดย   ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว

12.30 – 13.15 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.30 น.   จรรยาบรรณวิชาชีพในงานวิศวกรรมปฐพี

โดย ดร.ณรงค์  ทัศนนิพันธ์

14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15.00 – 16.30 น.       แนวคิดและเทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์

โดย คุณยุทธนา กุลพันธ์

27 มี.ค. 62 rev.1-

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18-20 เมษายน 2562

คณะวิทยากร

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 เม.ย. 62
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร