รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน
“ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป
(
Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4
เพิ่มข้อกำหนดลิฟต์พนักงานดับเพลิงขนาดใหม่และการใช้งานตามร่างกฎกระทรวงวันที่  6 สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)
อบรมและสอบผ่าน  12  หน่วย  อบรมและสอบไม่ผ่าน 9 หน่วย

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ร่างกฎกระทรวงเตรียมจะกำหนดให้ลิฟต์พนักงานดับเพลิงมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีคุณสมบัติทางเทคนิตที่สามารถลำเลียงคนและเปลรถพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับอาคารสูง ประกอบกับตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้อาคารสูงเกิน 23.00 เมตรจะต้องติดตั้งลิฟต์ดับเพลิง และให้อาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน และโรงงาน จะต้องมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อนที่มีอยู่ในอาคาร และส่งรายงานการตรวจสอบทุกปี

ในการอบรมในรุ่นที่ 4 จึงได้เพิ่มข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องด้านลิฟต์โดยสารในอาคารสูงต้องทราบพร้อมเตรียมการเพื่อรองรับกับกฎกระทรวงดังกล่าว  ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาคารดังกล่าวติดตั้ง ใช้งาน และการบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อน ดังนั้นมาตรฐานลิฟต์ระบบลิฟต์ และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60 จึงได้กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ชำนาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson) จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอ และผ่านการทดสอบด้านความรู้ที่เกี่ยวกับลิฟต์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและสถานการณ์สภ่พเศรษฐกิจ จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐานให้เหลือ 1 วัน ในเรื่อง “ผู้ชำนาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson)” เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวงและสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

หลักสูตรการอบรมจะใช้มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใช้ลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ วสท.032012/B-61 ซึ่งเป็นมาตรฐานลิฟต์ฉบับล่าสุดตาม EN81-20 ส่วนบันไดเลื่อนจะใช้มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ตาม EN115

การอบรม 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต์ วสท. 032012-60 ผู้เข้าอบรมจะทำการสอบจำนวน 1 ชั่วโมง ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลไปเพิ่มหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

  1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อเป็นผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ได้ตามมาตรฐาน
  2. สามารถนำความรู้ และการปฏิบัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
  3. สามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาได้
  5. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563            ณ อาคาร วสท.

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน วสท.

09.00 – 12:00 น.               กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิงขนาดใหม่ตามกฎกระทรวง

                                      กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘

                                      มาตรฐานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบไม่มีห้องเครื่อง

                                      – รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)

                                      – ข้อกำหนดความปลอดภัย

                                      – การทวนสอบความปลอดภัย

16:00 – 16:30 น.               สอบวัดผลการอบรม

คณะวิทยากร

วิทยากร
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. และวิทยากรจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

วันที่จัด

06/08/2020

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX: (02)184-4662
E-mail: [email protected] www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร