รหัสอบรม:

โครงการสัมมนา..ฟรี    เรื่อง Smart wayside sensing : The future technology for Railway Signaling and Maintenance System

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย Frauscher Sensor Technology  ร่วมกับ คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลักการเหตุผล (Rationale)

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านระบบคมนาคมขนส่งทางราง คิดเป็นมูลค่ามหาศาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางเป็นระบบหลักในการขนส่งของประเทศไทยอีกระบบหนึ่งในอนาคต ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย โดยเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) และการดำเนินการระบบการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้มีความล้ำสมัยและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาจวบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในด้านนี้ยังมีอยู่จำกัดโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการใช้ในต่างประเทศยังถือเป็นเรื่องยากที่วิศวกรไทยจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ดังกล่าว ดังนั้นการดำเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เห็นความสำคัญในเรื่องการควบคุมการเดินรถไฟ (Train control) ซึ่งมีระบบหนึ่งที่สำคัญต่อความปลอดภัยคือระบบติดตามตำแหน่งของขบวนรถไฟ (Train detection System)  ได้รับการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันมีการใช้งานหลากหลายเทคโนโลยี ในการนี้จึงได้ร่วมกับ บริษัท Frauscher Sensor Technology ดำเนินการจัดสัมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ขึ้นภายใต้หัวข้อ Smart wayside sensing : The future technology for Railway Signalling and Maintenance System ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. โดยมุ่งเน้นวิศวกรผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Operation and Maintenance ในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการดำเนินงาน
  3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับวิศวกรไทยสู่สากล
  4. เพื่อให้เห็นรูปแบบของการนำไปใช้งานจริง และสาธิตการทำงานของระบบ

 

 

 

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อา่คาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ฟรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ บริษัท FRAUSCHER SENSOR TECHNOLOGY

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-Seminar_Smart-wayside-sensing_newup-2.pdf