รหัสอบรม:

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

เทคโนโลยี  Cable Car และอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

(Cable Car Technology : Supported by the Thai Industry)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  Doppelmayr Garaventa -The Next Level of Mobility

บริษัท Otto Ender Steel Structure

 

ลักการเหตุผล

 

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่งได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีสำหรับระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นที่รู้จักและประเทศไทยเราเลือกใช้อาทิ รถเมล์ รถไฟระหว่างเมือง รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถขนส่งไฟฟ้าในเมืองทั้ง Heavy Rail, Light Rail และ Mono Rail ต่างก็มีความเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสาร ลักษณะการใช้งานและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามยังมีระบบขนส่งด้วยระบบสายเคเบิล (Cable Car) ที่วิศวกรไทยเรายังรู้จักคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียด ข้อจำกัดและสมรรถนะน้อยมาก และเนื่องด้วยปัจจุบันการส่งเสริมการผลิตในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การที่ผู้ผลิตในประเทศสามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตสินค้าระบบขนส่ง Cable Car ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโครงสร้างหลักของ Cable Car ที่ใช้งานทั่วโลกผลิตโดยโรงงานที่ตั้งในประเทศไทย ดังนั้นการสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านระบบ Cable Car จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับวิศวกรไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัด การใช้งาน อีกทั้งได้เห็นกระบวนการผลิตของโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานระดับสากลเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในชิ้นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อีกด้วย

ในการนี้คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นความสำคัญในเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้ร่วมกับบริษัท Doppelmayr/Garaventa  และ บริษัท Otto Ender Steel Structure ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วย รายละเอียดทางวิศวกรรม ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนการผลิต การพัฒนาโครงการที่ใช้เทคโนโลยีของกระเช้าไฟฟ้าหรือเคเบิลคาร์ในเอเชียตะออกเฉียงใต้ และโครงการอื่นๆ ทั่วโลก  โดยโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ อาคาร วสท. และศึกษาดูงานที่โรงงาน Otto Ender Steel Structure จังหวัดปทุมธานี  โดยมุ่งเน้นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง นักพัฒนาเมือง ผู้บริหารเมือง ผู้บริหารโครงการ วิศวกร บริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ในการเข้าร่วมสัมมนาและดูงานในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

Organizer      :         Company Doppelmayr/Garaventa

Speakers       :         Jan Sander (Otto Ender Steel Structure), Josef Auer, Martin Ladner

(both Doppelmayr)

Date             :         Thursday, October 10, 2019

Time            :         08:30 – 16:00

Venue           :         EIT Thailand – Lecture Hall

Language      :         Thai, English

Handout       :         English

Presentations will be handed over to the participants as

digital copies (USB)

 

 

08:30-09:00      Registration

09:00-09:15      Welcome Speech

By    Dr. Thanes Weerasiri

President of EIT.

09:15–09:30      Opening words and Overview of the Seminar

By    Mr.Josef  Auer

09:30–09:45      Showcase Doppelmayr Local Sourcing

Otto Ender Steel Structure was founded in 1993 in Pathumthani with the objective to supply ski lift chairs and towers to the cable car industry. Over the years OE Steel has become a very close partner of Doppelmayr-particularly catering the North American Market, Southeast Asia and Australia/NZ. The company has a certified workshop according EN 1090 and its core strength is the manufacturing of highly customized welded steel components.

By    Mr.Jan  Sander

09:45-10:30     Cable Car Technologies

A general system description- components of the Cable Car Technologies

– Stations, Towers and Cabins

– Parameters for the layout of the major components

Description of different Cable Car Systems

– ATW: Aerial Tramway System

– MGD: Mono-Cable System

– TGD: Tri-Cable System

– Comparison between the different Cable Car Technologies

–  A magnet boosting your economy

By     Mr.Martin  Ladner

10:30-10:45     Coffee Break

10:45-11:00     Successfully realized Cable Cars in Southeast Asia

BY     Mr.Josef Auer

11:00-11:30     Passenger Safety of Cable Car Technologies

By     Mr.Martin Ladner

11:30-12:00     Cable Cars in the Urban Environment

By     Mr.Martin Ladner

12:00-13:00     Lunch Break

13:00-16:00     Excursion to Company Ender Steel Structure of Thailand

Soi Ruamsuk 7, Ladsawai Pathumthani 12150

16:00             End of event and van transfer back to EIT.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/10/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่วยวข้องกับระบบขนส่ง นักพัฒนาเมือง ผู้บริหารโครงการ วิศวกร บริษัทที่ปรึกษา ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ฟรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

cable-car-UP.pdf