รหัสอบรม:

 

ด่วน !!!!!! รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

***สมัครแล้วโปรดทำการชำระเลยเพื่อเป็นการยืนยันการไปดูงาน***

โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง

 “ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ(APM) ระบบขนถ่ายและการตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

จัดโดย คณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

    หลักการและเหตุผล

 

สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปรียบเสมือนประตูบ้านเข้าสู่ประเทศไทย การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อประเทศชาติ เพื่อต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทั้งนอกและในประเทศ  การพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ และระบบขนถ่ายสัมภาระในสนามบิน รวมถึงระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ จึงเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่ ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว สัมภาระและสินค้า ที่ใช้ระบบการขนส่งทางอากาศนี้ เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าที่เพิ่มขึ้นมากมาโดยตลอด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น คณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่วิศวกรผู้ที่สนใจ

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

วิศวกรผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก วสท.

 

กำหนดการ 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.00 – 08.30 น.         ลงทะเบียน ณ ชั้น 4  (ขึ้นรถตู้ ณ ชั้น 1 อาคาร วสท.)

08.30 – 09.30 น.         ออกเดินทางไปยังการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรตู้

09.30 – 10.00 น.         แนะนำโครงการและบรรยายลักษณะรายละเอียดของโครงการฯ

                            โดย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

10.00 – 11.00 น.         ศึกษาดูงาน ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

11.00 – 12.00 น.         ศึกษาดูงาน ระบบขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารในสนามบิน

12.00 – 13.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.         บรรยายสรุป การทำงานของระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดย บ.วิทยุการบินฯ

และ ศึกษาดูงานระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศและการทำงานของศูนย์

ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิ

16.30 น.                   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

                             

 

 

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง “โครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ และระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

วันที่จัด

24/10/2018

สถานที่จัด

ณ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก วสท.

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
บุคคลทั่วไป/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการศึกษาและดูงานเรื่อง-Updateใหม่.pdf