รหัสอบรม:

โครงการศึกษาดูงาน
ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของอาคารการไฟฟ้านครหลวง
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารการไฟฟ้านครหลวง
จัดโดย คณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                การไฟฟ้านครหลวง เป็นองค์กรต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จนสามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านหน่วยงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

มีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ได้ดำเนินการแล้วและประสบความสำเร็จได้แก่

  1. ระบบ Building Energy Management System
  2. เครื่องทำน้ำเย็น Oil free Magnetic bearing with VSD Chiller
  3. มาตรการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นโดยใช้การประเมินผลการประหยัดพลังงานที่มีการประกันต่อราคาของอุปกรณ์นั้น ๆ (Price Performance)
  4. Solar Cell
  5. การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green office)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

13 มิถุนายน 2561

07.30 น.                     ลงทะเบียน พร้อมกัน ณ ชั้น 1 อาคาร วสท. (ร้านกาแฟ วสท.)

08.00 น.                    ออกเดินทางไป อาคารการไฟฟ้านครหลวง

09.00-12.00 น.      บรรยาย เยี่ยมชมดูงานระบบ

12.00-13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                      เดินทางกลับ วสท.

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

การไฟฟ้านครหลวง

วันที่จัด

13/06/2018

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการโครงการศึกษาดูงานและ-ใบสมัคร.pdf