รหัสอบรม:

หลักการเหตุผล

จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการยกระดับการให้บริการประกอบไปด้วยโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สายทาง รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น โครงการรถไฟความเร็วสูงและเชื่อมต่อสามสนามบินภายใต้โครงการ EEC และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของการขนส่งระบบรางของประเทศ โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้จะประกอบไปด้วยการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 สาย 9 สัญญา เฉพาะ งานโยธา และ งานระบบราง คือนครปฐม – หัวหิน 2 สัญญา , หัวหิน – ประจวบ 1 สัญญา , ประจวบ – ชุมพร 2 สัญญา , มาบกะเบา – จิระ 3 สัญญา , ลพบุรี – ปากน้ำโพ 2 สัญญาภายใต้โครงการเหล่านี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้วิศวกรที่มีองค์ความรู้ด้านระบบรางจำนวนมาก โดยเฉพาะการออกแบบวางแนวเส้นทางและการควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟ เพราะถือเป็นพื้นฐานของงานด้านทางรถไฟที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตลอดจนการบำรุงรักษาในระยะยาว

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการรถไฟได้อย่างทันต่อสถานการณ์ คณะกรรมการวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การออกแบบแนวเส้นทางรถไฟเพื่อการก่อสร้าง (Railway Track Alignment Design for Construction)” ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ (Workshop) เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับงานด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแนวเส้นทางรถไฟ การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรรวม 3 วัน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานสำหรับองค์ประกอบบนทางรถไฟ มาตรฐานและเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ ทฤษฎี และ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ   การเก็บข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการในการทดลองใช้เครื่องมือในการออกแบบและวางแนวเส้นทางรถไฟ  อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทย ในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบวางแนวเส้นทางรถไฟ

2.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

กล่าวเปิดโครงการอบรม

โดย     ดร.ธเนศ   วีระศิริ    

              นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

 

ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมระบบโครงสร้างทางรถไฟ  (Introduction to Railway Track Engineering)

โดย     ดร.รัฐภูมิ  ปริชาติปรีชา

            ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท.

 

ลักษณะของรถไฟทางคู่

 • สร้างเฉพาะทางใหม่
 • สร้างทางคู่ใหม่ (ช่วง ปรับแนว Alignment ใหม่) ระยะห่างระหว่างทางคู่ที่น้อยที่สุด และ ระยะห่างที่เหมาะสม Structural Gauge ของรถไฟไทย (รพฟ.)
 • ระยะห่างของทางคู่ที่สถานี
 • ระยะห่างของทางคู่ที่สะพาน

 

การเก็บข้อมูลสำรวจ สำหรับการปรับแบบก่อสร้างให้  เหมาะสมที่สุด

 • การทำวงรอบ
 • การ Run BM
 • วิธีเก็บข้อมูลระดับสันรางของทางเดิม เพื่อใช้ออกแบบทางใหม่

 

Alignment ของรถไฟทางคู่

 • แนวเส้นทางขนานกับทางรถไฟเดิม (แนวเส้นทางตรงและโค้ง)
 • Design Speed (Passenger Train, Ordinary Train & Freight Train)
 • การออกแบบการยกโค้ง
 • Actual Cant
 • Cant Dificiency
 • Cant Excees

โดย     คุณวีระ  ศานติวรกุล

            บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

 

วันพฤหัสบดีทีึ่ 19 ตุลาคม 2560

Alignment ของรถไฟทางคู่ (ต่อ)

 • การพิจารณาการยกโค้งที่เหมาะสม กับ Design Speed สำหรับปัจจุบัน
 • Transition Curve
 • ชนิดและสูตรของ Transition Curve
 • ความยาวของ Transition Curve
 • การเขียนแบบ Alignment จากข้อมูล Settingout DATA
 • ออกแนบแนวเส้นทางที่เป็น S-Curve

 

Profile ของทางรถไฟทางคู่

 • การคำนวณ ค่าระดับสันรางทางเดิม ที่ตรงกับ กม.ของแนวเส้นทางใหม่
 • การอ่านข้อมูลและ เขียนค่าระดับ Profile ของแนวเส้นทาง
 • การคำนวณความยาวของรางรถไฟ โดยคำนึงถึง ความชันและโค้งแนวดิ่ง
 • การคำนวณค่าระดับสันรางจากข้อมูลในแบบ
 • การคำนวร ค่า VCL เทียบกับ รัศมีความโค้งแนวดิ่งที่กำหนด

 

ประแจในงานรถไฟทางคู่

 • มุมประแจ
 • ชนิด รูปแบบของประแจ
 • ความเร็วผ่านโค้งประแจที่กำหนด

 

การออกแบบ ย่านขนส่งสินค้า

 • เครื่องมือ ยกขนที่ใช้ในย่านขนส่งสินค้า
 • รูปแบบการกองเก็บตู้สินค้าบริเวณ ย่านขนส่งสินค้า

โดย     คุณวีระ  ศานติวรกุล

            บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

การใช้ Google Earth เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง

 • การสร้าง Alignment บน Google Earth
 • การสำรวจเบื้องต้นด้วย Google Earth

 

Workshop * การออแบบและวางแนวเส้นทางด้วยโปรแกรม Google  Earth

โดย     คุณวีระ  ศานติวรกุล

            บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

 

หมายเหตุ  สำหรับ Workshop ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์มาเองและต้องเป็นระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป พร้อมโปรแกรม Excel และ Google Earth

 

 

คณะวิทยากร

คุณวีระ ศานติวรกุล

บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนี่ยริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา

ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

วันที่จัด

18/10/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทัวไป /ห้างร้าน/บริษัท บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508

รายละเอียดและใบสมัคร