รหัสอบรม:

 

โครงการอบรมเรื่อง
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Technology & Innovation in Next Generation Mobility)
และ
“นวัตกรรมแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า”
(Electric Vehicle Battery Current and Future Perspective )
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ยานยนต์ของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและลดก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (zero emissions cars) ส่งผลให้ประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เตรียมกำหนดทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการลดการใช้รถยนต์ที่่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) สอดคล้องกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ที่มีการประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ และงดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ดังนั้นเพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานนโยบายด้านพลังงานของไทยสอดคล้องกับกระแสของโลก ไทยจำเป็นต้องมีนโยบายลดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และวางเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเทียบเท่ากับรถยนต์สันดาปภายใน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก

 

ปี พ.ศ. 2568 รถยนต์/รถปิกอัพ รถจักรยานยนต์ รถบัส/รถบรรทุก รวม
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 402,000 คัน 622,000 คัน 31,000 คัน 1,055,000 คัน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 400,000 คัน 620,000 คัน 31,000 คัน 1,051,000 คัน

 

รวมถึงการวางแผนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่และการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเตรียมการจัดการซาก และรถยนต์แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้การดำเนินงานของอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้จัดให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยและนวัตกรรมของแบตเตอรี่ไฟฟ้า ให้กับ สมาชิก วสท. กลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มผู้ประกอบการด้านยานยนต์ เช่น ค่ายรถญี่ปุ่นและยุโรปในเรื่อง EV และ แบตเตอร์รี่และความปลอดภัย

สมัครที่นี่

https://forms.gle/Vy8wsEGvZrLhhRYD9

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

09:00-12:00 น.   “เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ”                        (Technology & Innovation in Next Generation Mobility)
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

13:30-15:00 น.   “นวัตกรรมแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า”(Electric Vehicle Battery Current and Future Perspective)
บรรยายโดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

25/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท. (อบรมออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่-4.pdf