รหัสอบรม:

เชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นเทคนิคพิจารณ์
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.


หลักการและเหตุผล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มาตรฐานนี้จะกล่าวถึงลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย ลักษณะงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย ลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ วุฒิภาวะการให้บริการแบบคลาวด์และการวัดผลของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ข้อควรพิจารณาในการใช้บริการแบบคลาวด์ และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการให้บริการแบบคลาวด์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการแบบคลาวด์ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้บริการแบบคลาวด์ โดยเฉพาะ ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในประเทศไทย จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบกิจการ อีกทั้งเพื่อให้การสนับสนุนการลงทุนและการใช้คลาวด์อย่างถูกทิศทาง มีความเหมาะสมเป็นธรรม และคุ้มค่าอย่างแท้จริง บัดนี้ร่างมาตรฐานดังกล่าว พร้อมที่จะรับการเทคนิคพิจารณ์ ให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ใช้และผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ ดังกล่าว ในดังกล่าว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

13.30 - 13.40 น.

กล่าวเปิด

โดย   ดร.พิศาล จอโภชาอุดม

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13.40 - 14.50 น.

นำเสนอมาตรฐาน

โดย 1. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร

ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

2. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง

ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

3. นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์

4. ร.อ.พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์

14.50 - 15.10 น.

รับประทานอาหารว่าง 

15.10 - 16.00 น.

นำเสนอมาตรฐาน (ต่อ)

16.00 - 16.30 น.

รับฟังความเห็นและตอบข้อซักถาม

โดย 1. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร

ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

2. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง

ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

3. นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์

4. ร.อ.พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

วันที่จัด

02/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

แบบตอบรับ.pdf