รหัสอบรม:

**เลื่อนสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก**

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย เนื่องจากฉบับเดิมได้จัดทำมานานและไม่มีจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานแล้วเสร็จและเห็นควรจัดเทคนิคพิจารณ์เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป (มาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงจากสภาวิศวกร ประจำปีงบประมาณ 2559)

**เลื่อนสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก**

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

คณะวิทยากร

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
คณะกรรมการประจำมาตรฐานและคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน

คณะผู้จัดทำ

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ศ. 2561

คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

 1. รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล          ประธานกรรมการ
 2. ศ.ดร.เอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ             กรรมการ
 3. นายอนันต์  สุนทรศิริ                       กรรมการ
 4. นายประสงค์  ธาราไชย                  กรรมการ
 5. รศ.เอนก   ศิริพานิชกร                    กรรมการ
 6. นายอนุชิต  เจริญศุภกุล                 กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน

 1. นายอนุชิต  เจริญศุภกุล            ประธานอนุกรรมการ
 2. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร               อนุกรรมการ
 3. รศ.ดร.ตระกูล  อร่ามรักษ์         อนุกรรมการ
 4. ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล               อนุกรรมการ
 5. ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล        อนุกรรมการ
 6. นายธงชัย  โพธิ์ทอง                อนุกรรมการและเลขานุการ

วันที่จัด

23/05/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง วิศวกร และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

อาคาร วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สราญรัตน์ พงษ์ต้น (อ้อม) โทร 02-184-4600-9 ต่อ 504
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร