รหัสอบรม:

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย เนื่องจากฉบับเดิมได้จัดทำมานานและไม่มีจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานแล้วเสร็จและเห็นควรจัดเทคนิคพิจารณ์เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐานต่อไป (มาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงจากสภาวิศวกร ประจำปีงบประมาณ 2559)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://eit.or.th/wp-content/uploads/2018/06/concret-201606-2.pdf

สามารถกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานฯ ได้ที่ลิงค์ http://goo.gl/H4ijJj     

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 น. – 13.40 น.

กล่าวเปิด

โดย   รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน

13.40 น. – 14.00 น.

ความเป็นมาในการจัดทำมาตรฐาน

โดย  นายอนุชิต  เจริญศุภกุล

ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ

14.00 น. – 14.45 น.

ประเด็นปรับปรุงมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดย   นายอนุชิต  เจริญศุภกุล และคณะ

14.45 น. – 15.00 น.

Coffee break

15.00 น. – 16.00 น.

(ต่อ) นำเสนอมาตรฐานฯ

16.00 น. – 16.30 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
คณะกรรมการประจำมาตรฐาน

 

1

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล ประธาน

2

ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการ

3

นายอนันต์ สุนทรศิริ กรรมการ

4

นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการ

5

รศ.เอนก ศิริพานิชกร กรรมการ

6

นายอนุชิต เจริญศุภกุล กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน

 

1

นายอนุชิต เจริญศุภกุล ประธาน

2

รศ.เอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการ

3

รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ อนุกรรมการ

4

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล อนุกรรมการ

5

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  อนุกรรมการ

6

นายธงชัย โพธิ์ทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

วันที่จัด

03/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 504
แฟกซ์ 02-184-4662

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ_001-1.jpg