รหัสอบรม:

PDU 18 หน่วย

โครงการอบรมเชิงวิชาชีพและภาคปฏิบัติเรื่อง

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?  

*** เลื่อนนะคะ ยังไม่ได้กำหนดวัน

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 (วันศุกร์-วันเสาร์)

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

www. eit.or.th

 

รับจำนวนจำกัด 60 ท่านแรก เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ ดังนั้น วสท. จึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น

 

 หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับปัจจุบัน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ว่า “สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” มีรายละเอียดในงาน ที่บังคับใช้สำหรับอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนวกกับข้อบังคับของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ที่ให้ผู้ที่ขอใช้มิเตอร์ใหม่ หรือ ขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแรงดันด่ำ จะต้องมีการติดตั้งใช้งานเครื่องตัดไฟรั่วอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และการใช้งานที่เชื่อถือได้ สะดวกในการใช้งาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศ มอก. 909-2548 และ มอก.2425-2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ โดยผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตาม เช่น นำเข้า ผลิต หรือ จำหน่าย จะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

หลักสูตรการอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?หลักใหญ่ใจความสำคัญ เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย คอนโด อาคารชุด อาคารสถานประกอบการ และที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งไฟฟ้าก็มีอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่สาเหตุจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพราะไม่มีความรู้ ขาดความเข้าใจ มีประสบการณ์ผิดๆ ที่ถูกถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงผู้จำหน่ายที่ให้ข้อมูล หรือผลิตสินค้าที่ผิดจากมาตรฐานฯ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิศวกรฯ ช่างไฟฟ้า ช่างประจำอาคาร ช่างบำรุงรักษา หัวหน้างานช่างไฟฟ้า ผู้ประเมินฯ  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าของเทศบาล และขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับช่างไฟฟ้าที่ต้องการเข้าสอบภาคความรู้ ภาคความสามารถ และการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ง่ายขึ้น และสำหรับวิศวกรฯ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า ต้องใช้ความรู้ ทักษะความสามารถในการทำงานและการสอบเลื่อนระดับฯ อีกทั้งการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มั่นใจ ในการสอบภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ
 • เพื่อให้ได้คะแนนในส่วนการอบรมทางวิชาชีพโดยตรง และสามารถผ่านการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ได้อย่างมั่นใจ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ช่างไฟฟ้า ที่ต้องการเตรียมสอบภาคความรู้ ความสามารถ และการประเมินฯ
 • หัวหน้างานช่างไฟฟ้า ที่ต้องการเตรียมสอบภาคความรู้ ความสามารถ และการประเมินฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558
 • “ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม” ที่จะเป็น พรบ. ฉบับต่อไปที่จะบังคับใช้
 • ช่างไฟฟ้าประจำอาคาร
 • ช่างไฟฟ้าของเทศบาล และขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • วิศวกรไฟฟ้า ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรมฯ
 • ผู้ตรวจสอบอาคาร
 • เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

09.00 – 12.00 น.      เรื่องมาตรฐานและการเลือกใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์

–   มาตรฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์

–   ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์

 • Miniature circuit breaker
 • Moulded case circuit breaker
 • Air Circuit breaker

13.00 – 14.30 น.       การติดตั้งและใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้ง MCB , MCCB และ ACB

14.45 – 16.00 น.       ภาคปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์

 

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561)

09.00 – 10.00 น.       เรื่อง มาตรฐานและการเลือกใช้ เครื่องตัดไฟรั่ว ตู้ คอนซูเมอร์ยูนิต และ

                          ตู้โหลดเซนเตอร์

–  มาตรฐานเครื่องตัดไฟรั่ว

–   ประเภทของเครื่องตัดไฟรั่ว

–   RCCBs

–   RCBOs

–   การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในรูปแบบต่าง ๆ

10.45 – 12.00 น.       มาตรฐาน และการเลือกใช้ งานตู้ คอนซูเมอร์ยูนิต และตู้ โหลดเซนเตอร์

13.00 – 14.30 น.       ภาคปฏิบัติ การใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับตู้คอนซูเมอร์

ยูนิต (Consumer Unit ) และตู้ โหลดเซนเตอร์ (Load center)

14.45 – 16.00 น.       ภาคปฏิบัติ การใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับตู้คอนซูเมอร์

ยูนิต (Consumer Unit ) และตู้ โหลดเซนเตอร์ (Load center) (ต่อเนื่อง)

 

คณะวิทยากร

24-25/8/61 เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?

นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  กรรมการและลขานุการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. และทีมงาน

วันที่จัด

24/08/2018

สถานที่จัด

วสท. ชั้น6

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

เซอร์กิตเบรคเกอร์.pdf