รหัสอบรม:

เข้าร่วมฟรี !!! การเสวนาถอดบทเรียน 

“ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง”

หลักการและเหตุผล 

จากเหตุการณ์เยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวม 13 ชีวิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การระดมทุกสรรพกำลังจากหลายวิชาชีพเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้และได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมหลากหลายด้านที่ปรากฏขึ้นระหว่างปฏิบัติการในครั้งนี้

จึงได้จัดการเสวนาถอดบทเรียน“ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญผู้ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตัวจริงจากหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมาร่วมเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในทุกมิติจากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ณ ถ้ำหลวง จ.เชียงราย ได้เป็นกรณีศึกษาหากในอนาคตประเทศไทยหรือต่างประเทศประสบภัยพิบัติที่คล้ายคลึงกันนี้จักได้นำองค์ความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นข้อมูลอ้างอิงแก่งานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน         

09.00 – 09.10 น.              พิธีเปิด : กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

09.10 – 10.30 น.              ภาพกว้างการควบคุมและจัดการปฏิบัติการช่วยชีวิต 13 หมูป่า ถ้ำหลวง เชียงราย

 • นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 • นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 12.00 น.              งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

 • ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
 • รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการ คณบดีวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สจล.
 • ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.30 น.              งานเจาะถ้ำ และสำรวจธรณีวิทยา  

 • รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน

14.30 – 14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.              การสูบน้ำออกจากถ้ำ

 • นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
 • นายวีรยตม์ เฉลิมนนท์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
 • นายนภดล นิยมค้า บริษัท นิยมค้ามารีนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • นายพนม ชื่นภิรมย์ ทีมเครื่องสูบน้ำพญานาค  

16.00 – 16.30 น.              แนะนำทีมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ

 • ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
 • นายกฤตวัฒน์ สุโกสิ ประธานยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • นายสิทธิโชค เหลาโชติ กรรมการสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จบการเสวนา

 

คณะวิทยากร

 • นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
 • นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
 • รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการ คณบดีวิทยาลัยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สจล.
 • ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
 • นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
 • นายวีรยตม์ เฉลิมนนท์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 • ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
 • นายนภดล นิยมค้า บริษัท นิยมค้ามารีนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • นายพนม ชื่นภิรมย์ ทีมเครื่องสูบน้ำพญานาค
 • ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
 • นายกฤตวัฒน์ สุโกสิ ประธานยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • นายสิทธิโชค เหลาโชติ กรรมการสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

19/07/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วิศวกร
นายช่าง
นิสิต-นักศึกษา
บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านวิศวกรรม

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
0 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวมธุรส อยู่ทอง
โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 534
อีเมล [email protected]
Fax. 02 184 4662

นางสาวนุช นิกรกิจ
โทร. 02 1844600-9 ต่อ 500
อีเมล [email protected]
Fax. 02 184 4662

รายละเอียดและใบสมัคร