รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  (มาตรฐานฉบับใหม่)

รุ่นที่ 2/2561 : วันที่ 30, 31 มีนาคม, และ 1 เมษายน 2561

ห้อง Grand Rachada ชั้น 5  โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา  ** เปลี่ยนเป็นห้องธาราเทพ ชั้น 2 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

หลักการและเหตุผล

 

เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

คณะวิทยากร

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานี รัชดาภิเษก ทางออกหมายเลข 1 (ฝั่งเดียวกับโรงแรม)

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ -** คลิก

 


กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

    วันแรก      (รุ่นที่ 1: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  //  รุ่นที่ 2: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561)

09.00-12.00 น.        บทที่ 2      มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บทที่ 6      บริภัณฑ์ไฟฟ้า

บรรยายโดย  นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล

13.00-16.30 น.        บทที่ 5      ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ

บรรยายโดย  นายลือชัย  ทองนิล

 

    วันที่สอง    (รุ่นที่ 1: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  //  รุ่นที่ 2: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561)

09.00-12.00 น.        บทที่ 4      การต่อลงดิน

บรรยายโดย  ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์

13.00-16.30 น.        บทที่ 3      ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย

บทที่ 8      สถานที่เฉพาะ

บรรยายโดย  นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ

 

    วันที่สาม    (รุ่นที่ 1: วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  //  รุ่นที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561)

09.00-12.00 น.        บทที่ 1      นิยามและข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 11    มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า

บทที่ 12    วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

บทที่ 13    อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน

บทที่ 14    การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

บรรยายโดย  นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์

12.00-12.00 น.        บทที่ 7      บริเวณอันตราย

บทที่ 9      อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 10    บริภัณฑ์เฉพาะงาน

บรรยายโดย  นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์

 

หมายเหตุ : กำหนดการ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:  วสท. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น หากกรณีที่นั่งเต็ม จะต้องเลือกเข้าอบรมในรุ่นต่อไป

คณะวิทยากร

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2/2561

ผศ.ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์   อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์   การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559

นายลือชัย ทองนิล   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร

นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ   กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

วันที่จัด

30/03/2018

สถานที่จัด

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค (ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

120 คน (จำนวนที่ว่าง 120 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 23 มี.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย-ปี2561-กรุงเทพฯ-รุ่น2-ขึ้นเว็ป.pdf