รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
รุ่นที่ 8

(Fundamental Hydraulic System of Cranes and Heavy Machinery)
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/yvoeAKCGQCj3je9Y8

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนหรือส่งถ่ายกำลัง เช่น รถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทำงานในการส่งน้ำมันไฮดรอลิก โดยทั่วไปมักจะพบว่าสภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของปั้นจั่นและเครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงาน เทคนิคการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิก ในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก ในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
10 มีนาคม 2566

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
08:30 – 09:00
เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 12:00
• รูปสัญลักษณ์พื้นฐานของอุปกรณ์ในวงจรระบบไฮดรอลิก
• อุปกรณ์หลักสำคัญของระบบไฮดรอลิก
• วงจรไฮดรอลิคเบื้องต้น
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อย และอื่นๆเดี่ยวกับระบบไฮดรอลิค
• กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น
-ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย -การชำรุดและความเสียหาย -แนวทางการป้องกัน
15:30 – 16:00
สรุปเนื้อหาสาระทั้งหมด
ทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

ผู้จัดการ บริษัท ทาดาโนอิตัลไทย จำกัด.
อนุกรรมการฯ ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช

วิศวกร/กรรมผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่ากอมม่า (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการฯ ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

วันที่จัด

10/03/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้จัดการฝ่ายบำรุง
 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
 ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
 ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ไฮดรอลิก-รุ่น-8-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร