รหัสอบรม:

      การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14
ในวันเสาร์ที่ 3  กรกฎาคม  2564
ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

“ถ้าเราช่วยกันออกแบบและเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10% ประเทศไทยจะประหยัดพลังงานได้มหาศาล ไม่ต้องใช้วิชาการซับซ้อน เพียงแต่มีความเข้าใจพื้นฐานเครื่องสูบน้ำให้ดีพอ ก็สามารถทำได้แล้ว”

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ทางกลที่มีการใช้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก    หากเลือกใช้อย่างไม่ถูกต้อง เครื่องสูบน้ำอาจมีราคาสูงโดยไม่จำเป็น และทำงานนอกช่วงออกแบบ ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น    การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สมัครที่นี่

https://forms.gle/bYZtH9zjByLkq9A98

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

เวลา 08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.30 น.       Ø  ปฐมบทการเรียนรู้เรื่องเครื่องสูบน้ำ

 • ความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • พื้นฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสูบน้ำไม่ขึ้นและการลดทอนประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
 • ความเสียหายของเครื่องสูบน้ำที่เกิดขึ้นจาการใช้งานไม่ถูกต้อง

เวลา 10.45 – 12.15 น.       Ø  การคำนวณเพื่อกำหนดขนาด และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การคำนวณหาแรงเสียดทานในเส้นท่อและอุปกรณ์ (Friction Loss)

เพื่อกำหนดขนาดความดันเครื่องสูบน้ำ (Pump Head) ให้เหมาะสม

 • การอ่านและเข้าใจข้อมูลบน Pump Performance Curve และ System Curve
 • การเลือกเครื่องสูบน้ำและกำหนดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสม
 • การใช้ VFD กับเครื่องสูบน้ำ

Ø  เครื่องสูบน้ำประเภทต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เวลา 12.15 – 13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น.       Ø  วัสดุโครงสร้างเครื่องสูบน้ำและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

 • รายละเอียดชิ้นส่วนภายในเครื่องสูบน้ำ
 • การกำหนดความดันใช้งานเครื่องสูบน้ำ
 • ประเภทของ MACHANICAL SEAL และการเลือกใช้

Ø  การติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเป็นครั้งแรก (Start Up)

และการปรับแต่งเครื่องสูบน้ำ (Commissioning)

เวลา 15.15 – 16.45  น.      Ø  การปฏิบัติการการเลือกเครื่องสูบน้ำจาก Pump Selection Program

 • วิธีใช้ Pump Selection Program เพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำ
 • การเขียน Pump Performance Curve สำหรับเครื่องสูบน้ำที่เดินคู่ขนานกัน
 • การเขียน System Curve เพื่อหาจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • การเขียน H-Q Curve ที่รอบทำงานต่าง ๆ กัน

คณะวิทยากร

คุณครรชิต     วิเศษสมภาคย์
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สหพีร์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคนิคเครื่องสูบน้ำ การประหยัดพลังงาน เทคนิคเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตโนมัติ และระบบการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย

วันที่จัด

03/07/2021

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 523 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: sangdaw.eit@gmail.com www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

เครื่องสูบน้ำรุ่นที่-14.pdf