รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-17.00 น. ใช้โปรแกรม Zoom

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/QP2LJvTFifSPDd1A6

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวคิดหลักที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัยเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปพัฒนาในการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย

เปิดลงทะเบียน   08.30 น.

เริ่มบรรยาย      09.00-16.00 น.

วิทยากรโดย 

นายวันชัย  บัณฑิตกฤษดา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.                 1,200 บาท/คน

บุคคลทั่วไป                   1,500 บาท/คน

***กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564***

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
29/05/2564

เปิดลงทะเบียน   08.30 น.

เริ่มบรรยาย      09.00-16.00 น.

เนื้อหาการอบรม

 • ทฤษฎีเพลิงไหม้
 • สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
 • สถิติเพลิงไหม้ในอาคารประเภทต่างๆ
 • หลักการป้องกันอัคคีภัย
 • การป้องกันโครงสร้าง
 • การป้องกันไฟลาม
 • พื้นฐานการหนีไฟ
 • พื้นฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • พื้นฐานระบบควบคุมควันไฟ
 • พื้นฐานระบบดับเพลิง
 • พื้นฐานการควบคุมวัสดุและวัสดุตกแต่งในอาคาร
 • กรณีศึกษาเพลิงไหม้กับข้อเสนอแนะการปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

29/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 พ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

fire-protection-online-29052564.pdf