รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม

เรื่อง ตะลุยโจทย์วิชา ปฐพีกลศาสตร์ (Soil) เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการทำข้อสอบแบบปรนัยวิชา ปฐพีกลศาสตร์ (Soil)

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ในวิชาปฐพีกลศาสตร์ (Soil) แบบข้อสอบปรนัย
  • เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบวิชา ปฐพีกลศาสตร์ (Soil)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.      เริ่มการอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชา ปฐพีกลศาสตร์ (Soil)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.       การอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชา  ปฐพีกลศาสตร์ (Soil) (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ 

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรม  ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชา ปฐพีกลศาสตร์ (Soil)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัด

28/02/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / บุคคลทั่วไป / นักศึกษา บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 520
Email : [email protected]
โทรสาร 0-2184-4662

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ตะลุยโจทย์-ก.พ.63.pdf