รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง
“องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562 ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 9 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนหน่วย PDU 27 หน่วย

หลักการและเหตุผล

งานวิศวกรรมปฐพี เป็นงานที่มีความหลากหลาย ได้แก่งานเจาะสำรวจดิน, งานฐานราก, งานโครงสร้างใต้ดิน, งานเสถียรภาพลาดดิน, งานปรับปรุงดิน และงานอุโมงค์  ซึ่งในแต่ละงานจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้, การควบคุมและวางแผนงานที่ดี เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ปัจจุบันในประเทศไทย ได้มีการก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมปฐพีหลายประเภทแตกต่างกันไป  ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านนี้มีความหลากหลายทั้งในขั้นตอนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง อันเนื่องมาจากวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างมีหลายวิธี ผลของการปฏิบัติงานก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จด้วยดีและบางงานก็มีปัญหา ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรโยธาที่จะปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมาก

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอองค์ความรู้, แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

08.30 – 09.00 น.                ลงทะเบียน  ห้องพระรามเก้า ชั้น 9 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

09.00 – 10.30 น.                งานเจาะสำรวจชั้นดินและการอ่าน, การแปลผลและการคัดเลือกพารามิเตอร์

โดย     ผศ. ดร. ธนาดล คงสมบูรณ์

10.30 – 10.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                งานฐานรากตื้น ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย     รศ. ดร. วัชรินทร์  กาสลัก

12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น. งานฐานรากเสาเข็มตอก ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน

โดย     ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

14.45 – 15.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น. งานฐานรากเสาเข็มเจาะ ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย     ดร.ธยานันท์ บุญรักษ์

 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

โดย               นายธนบัตร  เอื้อวรสกุลชัย

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ

10.45 – 12.15 น.                     ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงดันดิน

โดย               รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี

12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13. 15 – 145 น. งานระบบป้องกันดิน Sheet pile ;

แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน           

โดย               ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

14.45 – 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15. 00 – 130 น. งานระบบป้องกันดิน Pile wall / Diapghragm Wall ;

แนวคิดการออกแบบและเทคนิดการควบคุมงาน

โดย               ผศ. ดร. พรพจน์  ตังเส็ง

 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

08.00 – 09.30 น.                หลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันเเละหลักการออกเบบเสริมความแข็งแรง

โดย     รศ. ดร. สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์

09.30 – 11.00 น.                แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยวิธีการเร่งการทรุดตัว

โดย     ดร. นิพนธ์ ธีระชัยกุล

-พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา –กาแฟ เสริฟ์ในห้องอบรม-

11.00 – 12.30 น.                แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์

โดย     ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว

12.30 – 13.15 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.30 น.                จรรยาบรรณวิชาชีพในงานวิศวกรรมปฐพี

โดย ดร.ณรงค์  ทัศนนิพันธ์

14.30 – 15.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ

15.00 – 16.30 น.                แนวคิดและเทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์

โดย        นายยุทธนา กุลพันธ์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/04/2019

สถานที่จัด

ห้องพระรามเก้า ชั้น 9 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

องค์ความรู้ปฐพี-รุ่น4.pdf