รหัสอบรม:

งานวิศวกรรมปฐพี เป็นงานที่มีความหลากหลาย ได้แก่ งานเจาะสำรวจดิน, งานฐานราก, งานโครงสร้างใต้ดิน, งานเสถียรภาพลาดดิน, งานปรับปรุงดิน และงานอุโมงค์ ซึ่งในแต่ละงานจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ การควบคุมและวางแผนงานที่ดี เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมปฐพีหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านนี้มีความหลากหลายทั้งในขั้นตอนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง อันเนื่องมาจากวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างมีหลายวิธี ผลของการปฏิบัติงานก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จด้วยดีและบางงานก็มีปัญหา ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรโยธาที่จะปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมาก
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ผู้ดำเนินงาน ผู้ดูแล ดร. ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง Galleria ชั้น 2 โรงแรม เอสรัชดา
09.00 – 10.30 น. งานเจาะสำรวจชั้นดินและการอ่าน การแปลผลและการคัดเลือกพารามิเตอร์
โดย ผศ. ดร. ธนาดล คงสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ
10.45 – 12.15 น. งานฐานรากตื้น ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
โดย รศ. ดร. วัชรินทร์ กาสลัก มหาวิทยาลัยบูรพา
12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13. 15 – 14.45 น. งานฐานรากเสาเข็มตอก ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
โดย ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
และ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ( TUTG)
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ
15. 00 – 16.30 น. งานฐานรากเสาเข็มเจาะ ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
โดย ดร.ธยานันท์ บุญยรักษ์ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง Galleria ชั้น 2 โรงแรม เอสรัชดา
09.00 – 10.30 น. เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม
โดย นายธนบัตร เอื้อวรกุลชัย STS Group
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ
10.45 – 12.15 น. ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงดันดิน
โดย รศ. ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13. 15 – 14.45 น. งานระบบป้องกันดิน Sheet pile;
แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
โดย ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
และ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ( TUTG)
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ
15. 00 – 16.30 น. งานระบบป้องกันดิน Pile wall / Diaphragm Wall;
แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
โดย ผศ. ดร. พรพจน์ ตันเส็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง Galleria ชั้น 2 โรงแรม เอสรัชดา
09.00 – 10.30 น. หลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชัน และหลักการออกแบบเสริมความแข็งแรง
โดย รศ. ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา -กาแฟ
10.45 – 12.15 น. แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยวิธีการเร่งการทรุดตัว
โดย ดร. นิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช บริษัท ไทย มารุยามา อินดัสทรี จำกัด
12. 15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13. 15 – 14.45 น. แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์
โดย ผศ. ดร. สมโพธิ อยู่ไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา – กาแฟ
15. 00 – 16.30 น. แนวคิดและเทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์
โดย นายยุทธนา กุลพันธ์
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
และ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ( TUTG)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

27/08/2020

สถานที่จัด

โรงแรม เอสรัชดา

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 ส.ค. 63
สมาชิก/นักศึกษา บาท บาท
รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผนพับ-งานอบรมฐานราก-องค์ความรู้และนำไปใช้-รุ่น-5.pdf