รหัสอบรม:

2019โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  (Supervisory Skill) รุ่นที่ 8

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563   เลื่อนเป็น 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งกับคู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน คือ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ในการที่จะบริหารงานบุคคลให้ดี โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการปฏิบัติการนั้น หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุด หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น (First line Management) ซึ่งทำงานประสานงานระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่นำนโยบายขององค์กรมาใช้ให้บังเกิดผล

องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Hardware) และทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ IT (Software) เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human ware) ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กรอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่คนเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ระบบดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นหัวหน้างาน จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการนำนโยบายไปปรับใช้ในองค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบถึงกระบวนการ วิธีการ เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องทราบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการการทำงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

รูปแบบการฝึกอบรม

ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการที่ไม่เน้นแบบการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับฟังแต่อย่างเดียวแต่ต้องการให้มีส่วนร่วม (Class Participation) ได้แก่ การจัดให้มีการทำกรณีศึกษา Case Study, การพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และการบรรยาย รวมทั้งการชม VIDEO กรณีตัวอย่าง โดยจะสรุปเป็นแนวทางที่สามารถนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2563

08.30-09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.       ความหมายของหัวหน้างาน (Who is Supervisor?)

ประเภทหัวหน้างาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Authority and  Responsibility)

หลักการบริหารงานเบื้องต้น (Basic Management) ของหัวหน้างาน

ความเป็นผู้นำ (Leadership)

13.00-16.30 น.        การสั่งงานและการสอนงาน

การทำงานเป็นทีม (Team Working)

สิ่งที่หัวหน้างานจะต้องทำในแต่ละวัน (Daily Management)

การบริหารคนและการจูงใจ (Motivation)

การสั่งงาน และการมอบหมายงาน (Delegation)

  • มนุษย์สัมพันธ์ (Human relation)

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) รุ่นที่ 8
นายนิพนธ์ บุญคุ้มครอง

วันที่จัด

04/09/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Supervisor / หัวหน้างาน โฟร์แมน / ช่างเทคนิค ช่างชำนาญงาน
พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานและต้องการพัฒนาตนเอง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

การชำระเงิน
เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและใบสมัคร

ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี_4กย63.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร