รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น และมีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาข้อขัดแย้งและขาดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area-Based Management) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยเริ่มต้นดำเนินการจากการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการเชิงนิเวศที่ดี ตั้งแต่ภายในโรงงานตามแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ขยายสู่ระดับนิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Estate) โดยเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายโรงงาน และขยายออกไปสู่ภายนอกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

ระบบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory Certification System) พัฒนาโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งเป้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ประเมินสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ของกิจกรรมองค์กรโดยตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Perspective) มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยพื้นฐานของการรักษาสมดุลของการเจริญเติบโตทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดผลผลิตสีเขียวมากที่สุด ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนแวดล้อม ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยหลักความร่วมมือ เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางพัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายใต้นโยบายดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พื้นที่

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้าหลักสูตรอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการ Eco Factory-for EIT-TIChE (1)งความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโรงงาน รวมทั้งผู้ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินภายนอก ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ความข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 4 อาคาร วสท.
08.45-09.00 น. กล่าวที่มาของหลักสูตรอบรม
รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี
09.00-09.30 น. นโยบายและที่มาของการพัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
09.30-10.15 น. ข้อกำหนดทั่วไปมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Scheme Rules)
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ
10.30-12.00 น. ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Requirements) และตัวอย่างกรณีศึกษา
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Requirements) และตัวอย่างกรณีศึกษา (ต่อ)
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ
15.15-16.00 น. ขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นางสาววรณัฐ การิกาญจน์
เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 4 อาคาร วสท.
09.00-10.15 น. การประเมินความสอดคล้องเบื้องต้น และ การจัดทำ
แบบฟอร์มการแสดงระดับความสอดคล้องตามข้อกำหนด
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายศุภโชค ตาปนานนท์
นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ
10.30-12.00 น. Workshop: การประเมินความสอดคล้องเบื้องต้น และ
การจัดทำแบบฟอร์มการแสดงระดับความสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายศุภโชค ตาปนานนท์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Workshop: การจัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอผู้ตรวจประเมิน
สำหรับกระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายธนนนท์ นุชเนตร
นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.30-15.00 น. การจัดทำสไลด์สรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานโรงง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นางสาววรณัฐ การิกาญจน์
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ
15.15-16.00 น. การเตรียมความพร้อมในการรับการทวนสอบมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

คณะวิทยากร

วันที่จัด

27/05/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จัดการ วิศวกร และ/หรือบุคคลากร ด้านกระบวนการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- ผู้สนใจเป็นที่ปรึกษาโรงงาน ที่ปรึกษาอิสระ และ/หรือ ผู้ตรวจประเมินภายนอก ในการขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 เม.ย. 62

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการ-Eco-Factory-for-EIT-TIChE-1-3.pdf