รหัสอบรม:

–ปิดรับแล้วค่ะ–

สัมมนาเทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ด้วย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ปรับปรุงมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินแล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบ สำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ และอาคารสาธารณะทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สถานที่สามารถหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานระดับประเทศ

*ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

**ทั้งนี้ วสท. ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเกินจำนวน

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดร่างมาตรฐานได้ที่ https://eit.or.th/docse/docseminar.html

และสามารถแสดงข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ แบบ online ได้ที่  https://goo.gl/forms/9I01gweuLOf2b97n1

 

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ลิ้งนี้>>  ประกาศรายชื่อ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13.00 น. - 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 น. – 13.35 น.

กล่าวรายงาน

โดย  นายกิตติ  สุขุตมตันติ

อนุกรรมการและเลขานุการ

13.35 น. – 13.45 น.

กล่าวเปิด

โดย  ผศ.ดร.อุทัย  ไชยวงค์วิลาน

ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

13.45 น. – 15.15 น.

ความเป็นมาในการจัดทำมาตรฐาน

ประเด็นปรับปรุงมาตรฐานฯ  ภาคที่ 1-3

ประเด็นปรับปรุงมาตรฐานฯ  ภาคผนวก ก-ช

โดย  ผศ.ถาวร อมตกิตติ์ และคณะอนุกรรมการ

15.15 – 16.30 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ  และ Coffee break

ดำเนินรายการโดย

นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

อนุกรรมการ

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงศ์วิลาน

ที่ปรึกษา

นายอุทิศ จันทร์เจนจบ

ที่ปรึกษา

นายลือชัย ทองนิล

ที่ปรึกษา

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

ที่ปรึกษา

ผศ.ถาวร อมตกิตติ์

ประธาน

รศ.ไชยะ แช่มช้อย

รองประธาน

ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้

อนุกรรมการ

ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงศ์วิลาน

อนุกรรมการ

นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล

อนุกรรมการ

นายธนิศ เผื่อนสา

อนุกรรมการ

นายธีรชัย จุมพลเสถียร

อนุกรรมการ

นายประสพ เพชรสกุลรัตน์

อนุกรรมการ

นายพงษ์พันธ์ ไชยะคำ

อนุกรรมการ

นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล

อนุกรรมการ

นายสุธี ปิ่นไพสิฐ

อนุกรรมการ

นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

อนุกรรมการ

นางสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

อนุกรรมการ

นายกิตติ สุขุตมตันติ

อนุกรรมการและเลขานุการ

วันที่จัด

05/06/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

36 คน (จำนวนที่ว่าง 36 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ณัฐรียา อุ่นรัตนะ ฝ่ายมาตรฐาน

รายละเอียดและใบสมัคร

ประกาศรายชื่อ.pdf