รหัสอบรม:

การสัมมนาออนไลน์เรื่อง

การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA1962 Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 เวลา 15.0-18.00 น.  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา https://forms.gle/sVhr5QA4SseWzyop7

คุณทราบหรือไม่ว่าสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบ ดูแลอย่างไร ให้พร้อมใช้งาน นอกจากการ ตรวจสอบแล้วจะต้องมีการทดสอบอัดแรงดันสายฉีดน้ำดับเพลิง เพื่อพิสูจน์ สมรรถนะกันทนแรงดัน ของสายฉีดน้ำดับเพลิงและข้อต่อต่างๆ จะได้มั่นใจว่าไม่แตกไม่รั่วไหล ขณะที่กำลังใช้งาน       เพื่อให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ คุณต้องไม่พลาดการเข้าอบรมในหัวการอบรมในครั้งนี้

วิทยากรโดย

คุณบุษกร  แสนสุข      ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คุณจุลดิษย์  จายนียโยธิน  กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

ค่าลงทะเบียน    500 บาท

ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม และได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจำกนวนหน่วยพัฒนา 3 หน่วย

ติดต่อประสานงาน  คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510  E-mail: [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

14/07/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร