รหัสอบรม:

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานชลประทาน

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ในนาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)  ซึ่งเป็นสมาคมและองค์กลางทางวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และจรรโลงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ        ให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ   และเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน  กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง   “มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานชลประทาน”  

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18-10-2560

กำหนดการ

13:30 – 14:00 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร

14:00 – 14:30 น.     ประธานในพิธีกล่าวเปด

โดย  ดร.ธเนศ  วีระศิริ    นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

14:30 – 15:30 น.     ประธานคณะทำงานร่างมาตรฐานฯ

– หลักการและเหตุผล

– การดําเนินงานตามคู่มือมาตรฐานฯ

– ภาพรวมมาตรฐานฯ

โดย  นายโสภณ  ธรรมรักษา  และ นายพรชัย  แสงอังศุมาลี   คณะกรรมการ

ร่างมาตรฐานรหัสต้นทุนงานชลประทาน

15:30 – 15:45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15:45 – 16:15 น.     (ต่อ) นําเสนอมาตรฐานฯ

– ความแตกต่างของมาตรฐานเดิมกับมาตรฐานใหม่

– ความสำคัญของการใช้มาตรฐาน

– การนํามาตรฐานไปใช้ประโยชน์

โดย  นายชัยรัตน์  สีด้วง     คณะกรรมการร่างมาตรฐานฯ และเลขานุการ

16:15 – 16:30 น.     สรุปและตอบขอซักถาม (ถามี)

* ผู้สนใจเข้าร่วมทำเทคนิคพิจารณ์ สามารถดาวโหลดเอกสารการทำเทคนิคพิจารณ์ได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
นายโสภณ ธรรมรักษา

กรมชลประทาน

นายพรชัย แสงอังศุมาลี

กรมชลประทาน

นายชัยรัตน์ สีด้วง

กรมชลประทาน

วันที่จัด

18/10/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บุลคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

วรัญญา วชิราศรีศิริกุล
Tel. 02-184-4600 ต่อ 502

รายละเอียดและใบสมัคร

CompleteTechnic.pdf