รหัสอบรม:

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง  รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
การปรับสภาวะอากาศมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อนและชี้นผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศจะรู้สึกสบายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน   เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกรระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเข้าใจในการออกแบบ การตรวจสอบการทำงานและการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์   จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.  2562

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.         สารทำความเย็นและวัฏจักรการทำความเย็น

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.         ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น

12.15 – 13.15 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.         Cooling Load

14.45 – 15.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.         พัดลม เครื่องส่งลมเย็น และระบบท่อลม

 

วันอาทิตย์ที่ 15 ิธันวาคม พ.ศ.  2562

09.00 – 10.30 น.         Psychometric Chart

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.         ปั๊มน้ำ หอระบายความร้อน และสมรรถนะ

12.15 – 13.15 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.         ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำดับเพลิงและSystem Curve

14.45 – 15.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.         การทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำดับเพลิง

คณะวิทยากร

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

14/12/2019

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบปรับอากาศ-ปั๊มน้ำ-รุ่น5.1.pdf