รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 9
ระหว่างวันที่  13-14 พฤษภาคม 2566  อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมัครอบรมคลิก
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

          การปรับสภาวะอากาศมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อนและชี้นผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศจะรู้สึกสบายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน   เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกรระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเข้าใจในการออกแบบ การตรวจสอบการทำงานและการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์   จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม     เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร    

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก วสท.                                            2,600                บาท
  • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป   3,600                บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ 
โทร 0 2184 4600-9  ต่อ 500 E-mail: admineit05@eit.or.th

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.     สารทำความเย็นและวัฏจักรการทำความเย็น
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.      ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น
12.15 – 13.15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น.     Cooling Load
14.45 – 15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.     พัดลม เครื่องส่งลมเย็น และระบบท่อลม
                                      บรรยายโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565

09.00 – 10.30 น.     Psychometric Chart
                                       บรรยายโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.     ปั๊มน้ำ หอระบายความร้อน และสมรรถนะ
12.15 – 13.15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น.     ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำดับเพลิงและSystem Curve
14.45 – 15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.     การทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำดับเพลิง                                                             บรรยายโดย รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

คณะวิทยากร

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 8

วันที่จัด

13/05/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรุณาสมัครผ่าน Google Form ใน ลิงก์สมัครด้านบนนะคะ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักการและเหตุผล-ระบบปรับอากาศ-ปั๊มน้ำ-และระบบท่อน้ำดับเพลิงรุ่น-9-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร