รหัสอบรม:

การอบรม ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
29 ตุลาคม 2562
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย มีการใช้อย่างหลากหลายมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการทำงาน การใช้งานการบำรุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับ กลุ่มวิชาชีพผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
3. เพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้มีการยกระดับ บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30–09.00 น.     ลงทะเบียน

09.15-10.30         ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (พื้นฐาน)              

10.30–10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น.     ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (อุปกรณ์หลัก)

                       

12.00–13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.30 น.     ระบบ Defrost ด้วย Hot Gas, Air และ Water ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

14.30–14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.15 น.     การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย และความปลอดภัย

16.15–16.30 น.     ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

29/10/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 เป็นวิศวกร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร