รหัสอบรม:

เลื่อนจาก 27-28 สิงหาคม  2563

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
และ การตรวจติดตามภายใน

( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor )  รุ่นที่ 3
วันที่  17-18  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001:2007)  มาเป็นระบบมาตรฐานสากล ISO 45001:2018  ซึ่งเป็นที่นิยม และได้ใช้กันอย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในเชิงการแข่งขันด้านธุรกิจ ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสากล  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และนำไปสู่การปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001  หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในโครงสร้างของข้อกำหนดตามมาตรฐาน และแนวทางในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO 45001 รวมทั้งมีความเข้าใจในการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับ กฎหมายข้อบังคับที่ เริ่มจะถูกบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม และ ครบถ้วน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้ที่ต้องการจัดทำ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก OHSAS18001:207
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หรือ คณะทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่ต้องการทราบมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใหม่ ISO45001:2018
 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001 และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
 2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน และสามารถตีความ มาตราฐาน ISO 45001
 3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับความปลอดภัยโดยการจัดการ รวมทั้งกิจกรรม การตรวจติดตามภายในองค์กรได้
 4. เข้าใจขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 45001
 5. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับในการบูรณาการของ มาตราฐาน ISO 45001:2018
 6. สามารถในการพิจารณาบริบทต่างๆ ขององค์กรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 7. สามารถในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามบริบทองค์กร พร้อมแผนการดำเนินงาน
 8. สามารถเตรียมความพร้อมในการบูรณาการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบันไปสู่ ISO 45001:2018

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน  พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

 

09.00 – 16.00 น.      +++ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

+++โครงสร้าง คำศัพท์และหลักการในมาตรฐาน ISO 45001

+++ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 45001

วันศุกร์ที่  24 เมษายน  พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

 

09.00 – 16.00 น.      +++โครงสร้างแนวทางการตรวจประเมิน

+++การเตรียมความพร้อม และ การดำเนินการตรวจประเมิน

+++การรายงานผลการตรวจประเมิน

+++การติดตามผลการแก้ไข และ การทวนสอบแนวทางการการแก้ไข

***โดยมี Workshop  เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม***

คณะวิทยากร

มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน  ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor )  
นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม

ทีปรึกษาระบบการจัดการ บริษัท แอ๊ดด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อุปนายก สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย

วันที่จัด

17/12/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้ที่ต้องการจัดทำ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก OHSAS18001:207
 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หรือ คณะทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่ต้องการทราบมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใหม่ ISO45001:2018
 ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001 และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานสากล-ISO-450012018-และ-การตรวจติดตามภายใน-รุ่น-3-17-18-12-63.pdf