รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง  มาตรฐานการออกแบบทางหนีไฟ

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(** คลิกเพื่อลงทะเบียน **)

หลักการและเหตุผล

ด้วยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกล้นี้ จะมีข้อกำหนดเรื่องเส้นทางหนีไฟที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคาร ในการอบรมนี้จะอ้างอิงข้อกำหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าวิธีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ขีดความสามารถในการหนีไฟ ระยะทางหนีไฟ ระยะทางตัน ระยะทางบังคับ ที่ตั้งและจำนวนทางหนีไฟ จุดปล่อยออก จุดรวมพล ทางลาด ตัวล็อกประตู ลักษณะบันไดและประตูแบบต่างๆ ราวจับ และราวกันตก รวมทั้งวิธีการคำนวณการอพยพ และพฤติกรรมของมนุษย์ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

ค่าลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     3,000  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         3,500  บาท / คน  
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย      เลขที่ 045-2-03026-1ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

คณะวิทยากร

การอบรม เรื่อง  มาตรฐานการออกแบบทางหนีไฟ
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
  • กรรมการอำนวยการ วสท.
  • นายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

วันที่จัด

06/10/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง
ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้บริหารอาคาร เจ้าของอาคาร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524
E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการออกแบบทางหนีไฟ-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร