รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานการบริหารโครงการ   (Project Management Fundamentals)  รุ่นที่ 6
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วสท.

 

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานการบริหารโครงการแก่ผู้จัดการโครงฝ่ายรัฐและเอกชน ทีมบริหารโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่นแผนกจัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายผลิตเป็นต้น

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วิทยากร พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

  • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
  • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

23/11/2019

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้จัดการโครงการ
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น
• ผู้บริหาร
• เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ-รุ่นที่6.pdf