รหัสอบรม:

กำหนดการ- External 21-23 May 2018 (1)

หมายเหตุ: รับสมัครผ่านทาง E-mail: [email protected] หรือ

โทรสาร 02 184 4662 เท่านั้น

หลักการและเหตุผล

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนด
ในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่
4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) 14 ข้อกำหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง
ทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. ทุก 3 ปี และให้ยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งมีความร่วมมือกับ กนอ. ในเรื่องนี้มาแต่ต้น ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตครบถ้วนตามข้อบังคับฯ หรือไม่ ทั้งนี้สาระของข้อบังคับฯ นี้ สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119 แต่เพิ่มเติมการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต ในการนี้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย จึงจัดการอบรมรายละเอียดของ
แต่ละข้อกำหนดในข้อบังคับฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และที่ปรึกษาอิสระ ที่สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 –10.30 น. – ความปลอดภัยกระบวนการผลิตตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
– ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ
– (ร่าง) แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ
– คุณสมบัติและเกณฑ์ผู้ตรวจประเมินภายนอก
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ วค.37, AMIChemE
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. – Mindset of Auditors on Process Safety
– การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)
– ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น. – ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ)
– การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15–17.00 น. – การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00–10.30 น. – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP)
– การฝึกอบรม (Training)
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คีตสิน
อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
อดีตผู้จัดการส่วนการผลิตและส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)
บรรยายโดย นายพิเชษฐ พูลสมบัติภิญโญ
อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท อุเบะ เคมิคอลล์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)
บรรยายโดย นายพิเชษฐ พูลสมบัติภิญโญ
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15–17.00 น. การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คีตสิน
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00–10.30 น. – การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)
– การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต ทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-routine Work Permits)
บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิยะนาถ สมมณี
กรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท.
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. – การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II)
– การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)
บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิยะนาถ สมมณี
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น. – การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)
– ตัวอย่าง Checklist การตรวจประเมิน
– ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15–16.30 น. Effective PSM Audit
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คีตสิน
16.30–17.00 น. – ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
17.00 น. มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม
โดย นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. (วาระ 2551-2553 และวาระ 2554-2556)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

21/05/2018

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 21 พ.ค. 61

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-External-21-23-May-2018-1.pdf