รหัสอบรม:

ยกเลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน“ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4
เพิ่มข้อกำหนดลิฟต์พนักงานดับเพลิงขนาดใหม่และการใช้งานตามร่างกฎกระทรวงระหว่างวันที่  6-7 พฤศจิกายน  2562
ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1  ถนนพระราม 4
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

ตามที่ร่างกฎกระทรวงจะกำหนดให้ลิฟต์พนักงานดับเพลิงมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีคุณสมบัติทางเทคนิตที่สามารถลำเลียงคนและเปลรถพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับอาคารสูง ดังนั้นการอบรมในรุ่นที่ 4 จึงได้เพิ่มข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องด้านลิฟต์โดยสารในอาคารสูงต้องทราบและเตรียมการเพื่อรองรับกับกฎกระทรวงดังกล่าว  ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก อาคารเหล่านี้ตัวอย่างเช่น อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะมีการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อน ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยทำให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กำหนดให้อาคารสูงเกิน 23.00 เมตรจะต้องติดตั้งลิฟต์ดับเพลิง และให้อาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน และโรงงาน ที่ติดตั้งลิฟต์ และบันไดเลื่อน จะต้องมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อนที่มีอยู่ในอาคาร และส่งรายงานการตรวจสอบทุกปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อนยังมีจำนวนน้อย ทำให้ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อยู่เสมอ ประกอบกับมาตรฐานลิฟต์ระบบลิฟต์ และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60 กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านต่าง ๆ (Lift Competent Pesson) จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับลิฟต์ และผ่านการทดสอบ        ด้านความรู้ที่เกี่ยวกับลิฟต์โดยผู้ผลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ (สามารถอ้างอิงได้)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง “ผู้ชำนาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson)”  เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

หลักสูตรการอบรมจะใช้มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใช้ลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ วสท.032012/B-61 ซึ่งเป็นมาตรฐานลิฟต์ฉบับล่าสุดตาม EN81-20 ส่วนบันไดเลื่อนจะใช้มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ตาม EN115

การอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต์ วสท. 032012-60 จะแบ่งเป็น

  • การบรรยายในห้องอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
  • การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จำนวน 8 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมที่เลือกการทดสอบจะทำการสอบจำนวน 1 ชั่วโมง

ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมได้เป็น การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่การลงทะเบียน ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลไปเพิ่มหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

  1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อเป็นผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ได้ตามมาตรฐาน
  2. สามารถนำความรู้ และการปฏิบัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
  3. สามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาได้
  5. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพุธ 6 พฤศจิกายน 2562                 ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1  ถนนพระราม 4 

08.30 น.                          ลงทะเบียนพร้อมกัน  ณ  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1  ถนนพระราม 4

09.00 – 12.00 น.               การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง

– แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง

– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)

– ข้อกำหนดความปลอดภัย

– การทวนสอบความปลอดภัย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               การอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดเลื่อน

– แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน

– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)

– ข้อกำหนดความปลอดภัย

– การทวนสอบความปลอดภัย

วิทยากรโดยคณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์

หมายเหตุ: การอบรมอาจสลับหัวข้อตามความเหมาะสมของสถานที่

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562                           ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน วสท.

09.00 – 12:00 น.               อุบัติเหตุจากลิฟต์ และบันไดเลื่อน

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิงขนาดใหม่ตามกฎกระทรวง

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรฐานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบไม่มีห้องเครื่อง

– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)

– ข้อกำหนดความปลอดภัย

– การทวนสอบความปลอดภัย

16:00 – 16:30 น.               สอบวัดผลการอบรม

วิทยากรโดย  คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์

คณะวิทยากร

คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์ และบันไดเลื่อน

วันที่จัด

06/11/2019

สถานที่จัด

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร