รหัสอบรม:

กำหนดการประชุมสัมมนา

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐาน

การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ

 จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สืบเนื่องจากที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  (มยผ. 1302-52) เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ปฏิบัติให้การก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวมีความปลอดภัย และหลังจากได้มีการประกาศมาตรฐานดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มีเหตุแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ หลายครั้ง เช่น เหตุแผ่นดินไหวในสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555  และแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีข้อมูลแผ่นดินไหวและผลการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ ผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และผลการศึกษาเกี่ยวกับรอยเลื่อนเพิ่มเติมของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งการจัดทำมาตรฐาน มยผ. 1302-52 ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งหลังจากการที่ได้มีการประกาศใช้มาตรฐาน มยผ. 1302–52 ได้มีการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและแผ่นดินไหว ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน มยผ. 1302-52 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในปัจจุบันต่อไป ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ทำการจ้างที่ปรึกษาเพื่อโครงการปรับปรุงมาตรฐาน/แก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยอาคารต้านทานแผ่นดินไหว คือสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวของประเทศไทย มาเป็นคณะที่ปรึกษาในโครงการนี้ ปัจจุบันการศึกษาวิจัยได้แล้วเสร็จพร้อมกับได้จัดทำร่างมาตรฐานฉบับปรับปรุงขึ้นเพื่อเผยแพร่ และดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานในครั้งนี้ขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00

ลงทะเบียน

09.00-09.10

ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเปิดงานสัมมนา

09.10-09.30

แนะนำโครงการ “การปรับปรุงมาตรฐาน/แก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยอาคารต้านทานแผ่นดินไหว”

โดย   ศ.ดร.เป็นหนึ่ง  วานิชชัย

09.30-09.45

การปรับปรุงระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ทั่วประเทศ

โดย   ผศ. ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

 

09.45-10.00

การปรับปรุง ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ ที่รวมผลเนื่องจากสภาพชั้นดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

โดย   รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม

 

 

09.45-10.00

การปรับปรุง ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ ที่รวมผลเนื่องจากสภาพชั้นดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

โดย   รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม

 

 

 

10.00-10.45

การปรับปรุงวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์

โดย   ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี และ ศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

 

 

 

10.45-11.00

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

11.00-12.00

การปรับปรุงวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ (ต่อ) และตัวอย่างวิธีปฏิบัติ

โดย   ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี และ ศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

 

 

12.00-12.15

ถาม-ตอบ

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-13.35

การปรับปรุงการให้รายละเอียดเหล็กเสริม

โดย   ศ.ดร.อมร  พิมานมาศ

13.35-13.55

การปรับปรุงข้อจำกัดในการใช้โครงต้านแรงดัดแบบความเหนียวจำกัด (Intermediate Moment Resisting Frame)

โดย   รศ.ดร.สุทัสนื  ลีลาทวีวัฒน์

13.55-14.15

การปรับปรุงการพิจารณาผลของผนังอิฐก่อต่อพฤติกรรมของอาคารภายใต้แผ่นดินไหว

โดย   รศ.ดร.สุทัศน์   ลีลาทวีวัฒน์

14.15-14.35

การปรับปรุงข้อกำหนดการออกแบบฐานราก

โดย   รศ.ดร.ไพบูลย์   ปัญญาคะโป

14.35-14.50

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

14.50-15.00

การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

โดย   รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม

15.00-16.00

ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/04/2018

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการรับฟังความคิดเห็น_แผ่นดินไหว-1.pdf