รหัสอบรม:

เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ทั่วไปมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 


หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มาตรฐานนี้จะกล่าวถึงลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย ลักษณะงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย ลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ วุฒิภาวการณ์ให้บริการแบบคลาวด์และการวัดผลของ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ข้อควรพิจารณาในการใช้บริการแบบคลาวด์ และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการให้บริการแบบคลาวด์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการแบบคลาวด์ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้บริการแบบคลาวด์ โดยเฉพาะ ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในประเทศไทย จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบกิจการ อีกทั้งเพื่อให้การสนับสนุนการลงทุนและการใช้คลาวด์อย่างถูกทิศทาง มีความเหมาะสมเป็นธรรม และคุ้มค่าอย่างแท้จริง บัดนี้ ร่างมาตรฐานดังกล่าว พร้อมที่จะรับการประชาพิจารณ์ทั่วไป ให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ใช้และผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

สามารถสมัครเข้าร่วมประชาพิจารณ์ได้ที่ลิงค์  https://goo.gl/qHHGCF

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/HpbCpJ

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

13.30-13.40

กล่าวเปิด

โดย   ดร.พิศาล จอโภชาอุดม

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13.40-14.50 น.

นำเสนอมาตรฐาน

โดย ๑. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

๒. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

๓. นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์ กรรมการประจำมาตรฐานฯ

๔. ร.อ.พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการและเลขานุการประจำมาตรฐานฯ

14.50-15.10 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.10-16.00 น.

นำเสนอมาตรฐาน (ต่อ)

16.00-16.30 น.

รับฟังความเห็นและตอบข้อซักถาม

โดย ๑. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

๒. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

๓. นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์ กรรมการประจำมาตรฐานฯ

๔. ร.อ.พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการและเลขานุการประจำมาตรฐานฯ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

๑. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ

๒. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ

๓. นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์ กรรมการประจำมาตรฐานฯ

๔. ร.อ.พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการและเลขานุการประจำมาตรฐานฯ

วันที่จัด

15/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการเทคนิคพิจารณ์แบบตอบรับ.pdf