รหัสอบรม:

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA
จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัด และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification)
หัวข้อ “Cloud Computing”
ระหว่างวันที่ 11-12  พฤษภาคม  2562
ชั้น8 อาคาร17  มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สี่แยกถนนสนามบินน้ำ (ยกเลิก)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11 พ.ค 2562

(1) Preparing to Deploy Cloud Solutions, (2) Deploying a Pilot Project, (3) Testing Pilot Project Deployments, Designing a Secure& Compliant Cloud InfraStructure, (5) Designing& Implementing a Secure Cloud Environment (6) Planning Identity& Success Management for Cloud Deployments, (7) Determining CPU& Memory Sizing (including Storage Requirements) for Cloud Deployments,

12 พ.ค. 2562

(8) Analyzing WorkLoad Characteristics to Ensure Successful Migration, (9) Maintaining Cloud Systems, (10) Implementing BackUp, Restore, Disaster Recover& Business Continuity Measures, (11) Analyzing Cloud Systems for Performance, Anomalies& Growth ForeCasting, (12) Trouble Shooting Deployment, Capacity, Automation& Orchestration Issues,including Connectivity& Security Issues.

คณะวิทยากร

จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัด และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification) หัวข้อ “Cloud Computing”

Khun sanan kurkulsatsanakit

วันที่จัด

11/05/2019

สถานที่จัด

ชั้น8 อาคาร17 มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สี่แยกถนนสนามบินน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม (Participants): กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการให้เข้ารับการอบรม ได้แก่: นักคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ตลอดจนถึงบุคลากร ใน ภาคอุตสาหกรรม ไอทีซี ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Large Scale DataBase Management), การสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ICT System NetWorking,) หรือการบริหารงานข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Large DataBase Admin.,) มานาน 5 ปีขึ้นไป ของ องค์กร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 เม.ย. 62
สำหรับสมาชิก วสท.เท่านั้น บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร