รหัสอบรม:

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 (5th Thai Geotechnical Conference)

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561

ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol

 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

และ Thai Geotechnical Society (TGS)

สนับสนุนโดย

Thai Geotechnical Society (TGS)

The Engineering Institute of Thailand

Professor Dr. Chai Muktabhant Foundation

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

Association of Geotechnical Society in Southeast Asia

Thailand underground & Tunnelling Group

หลักการและเหตุผล

งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC 2018) ที่จัดขึ้นครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นงานแสดงและประชุมที่ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตั้งใจทุ่มเทให้เกิดขึ้นเป็นงานสำคัญประจำปีทางวิศวกรรมปฐพี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสมัยใหม่ปัจจุบัน จากบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และ วิศวกรอาวุโส ที่มาจากทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ และข้อผิดพลาดที่สำคัญจากการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในภาคสนามและจากงานวิจัย ออกมาตีแผ่ผ่านการนำเสนอจากบุคคลและบริษัทต่างๆ งานแสดงและประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสในการรับฟังการเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานในวงการวิชาชีพวิศวกรรมปฐพี

งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC) จะจัดต่อเนื่องในการให้ความรู้และ เป็นบรรทัดฐานใหม่ของงานแสดงและประชุมที่วิศวกร สถาปนิก นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะสนใจติดตามและเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิศวกรรมปฐพีและงานฐานรากให้กับประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
 2. เพื่อนำเสนอมาตรฐานการทำงานด้านต่างๆ ต่อวิศวกรปฐพี และ เปิดรับฟังข้อคิดเห็น
 3. เพื่อนำเสนอความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ต่อวิศวกรปฐพี
 4. เพื่อนำเสนอความรู้จากงานวิจัยและการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในภาคสนาม
 5. เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมปฐพี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม

วิศวกร ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา เจ้าของโครงการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านวิศวกรรมปฐพี

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมประชุม

มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

 

หัวข้อการประชุม

 1. Keynotes
 2. 2. Slope Stability
 3. 3. Dam, Levees, Flood control structures
 4. 4. Geotechnical rehabilitation
 5. Geotsynthetics applications
 6. Soil Improvement
 7. Foundation
 8. Deep Excavation
 9. Transportation Geotechnics
 10. Site Investigation
 11. Tunnelling

 

Keynote

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13-14 ก.ย. 2561

คณะวิทยากร

วันที่จัด

13/09/2018

สถานที่จัด

ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นิสิต, นักศึกษา บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
และ Thai Geotechnical Society (TGS)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

flyer-ver-1.pdf