รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC) เป็นบรรทัดฐานใหม่ของงานแสดงและประชุมซึ่งมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้จากวิศวกรมืออาชีพให้แก่ วิศวกร สถาปนิก นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิชาชีพวิศวกรรมปฐพีและงานฐานรากของประเทศไทย

งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC 2019) ที่จัดขึ้นในปีนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ตั้งใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคนิคและความรู้สมัยใหม่ รวมทั้งประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้จากการทำงานในภาคสนามของ บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และ วิศวกรอาวุโสทั้งในและต่างประเทศ  ด้วยการนำเสนอจากผู้ที่ผ่านการทำงานจริง นอกจากนี้งานแสดงและประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าวิศวกรปฐพีในประเทศได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่อระเบียบ มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการผลักดัน หรือ จัดทำมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป

 1. เพื่อนำเสนอมาตรฐานการทำงานด้านต่างๆ ต่อวิศวกรปฐพี และ เปิดรับฟังข้อคิดเห็น
 2. เพื่อนำเสนอความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ต่อวิศวกรปฐพี
 3. เพื่อนำเสนอความรู้จากงานวิจัยและการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในภาคสนาม
 4. เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมปฐพี

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมประชุม

มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

หัวข้อการประชุม

 1. Keynote lectures
 2. 2. Slope stability
 3. 3. Dam, Levees, Flood control structures
 4. 4. Geotechnical rehabilitation
 5. Geosynthetics applications
 6. Soil improvement techniques
 7. Foundations
 8. Deep excavations
 9. Transportation geotechnics
 10. Site investigations
 11. Tunnelling

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ


กำหนดการ
งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 6
(6th Thai Geotechnical Conference)
Innovation in Geotechnics
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562
ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol
09.00 – 09.45 น. Opening Ceremony
09.45 – 10.15 น. Coffee Break
10.15.- 11.15 น. Keynote Lecture: “การบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินใน กทม.”
โดย คุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
11.15 – 12.00 น. ช่วงแนะนำสินค้าและบริการในงานวิศวกรรมปฐพี
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.00 น. Keynote Lecture: “วิศวกรรมปฐพีกับการพัฒนาเมือง”
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
14.00 – 15.30 น. Pile Foundation: การเสวนา Bleeding and channeling in tremie concrete
โดย ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน): ผู้ใช้คอนกรีต
คุณทวีศักดิ์ อัศวชัยวรรณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน): ผู้ผลิตคอนกรีต
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร: นักวิจัยด้านคอนกรีต
ผศ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล มหาวิทยาลัยมหิดล: นักวิจัยด้านธรณีเทคนิค
ดำเนินรายการโดย: ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์
15.30 – 16.00 Coffee Break
16.00 – 17.00 Site Investigation
 ข้อเสนอการจัดชั้นของการสำรวจดิน เพื่อยกระดับการกำหนดราคาและคุณภาพงาน
โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
 การสำรวจชั้นดินด้วย CPTu
โดย นายเชิดพันธ์ อมรกุล และ นายจิตวีร์ สิทธิดำรง บริษัท STS Instruments Co., Ltd.
 การทดสอบ SASW สำหรับงานวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
09.00 – 10.30 น. Ground Improvement
 The Technology for large-size soil-cement columns
By Mr.Ricky Wong, Sanshin Corporation
 Vibro compaction, Rapid impact compaction: Feasibility QA/QC and construction parameters
By Francisco Ba’ez, CeTeau BV
 Vacuum Consolidation Method (VCM) สำหรับการแก้ปัญหาการทรุดตัวของงานบ้านจัดสรร
โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
10.30 – 11.00 น. Coffee Break
11.00 – 12.00 น. Keynote Lecture: “Recent Innovative Solutions for Complex Station and Tunnel Works in Hong Kong”
By: Peter A. Thompson, Director of Infrastructure East Asia Energy Business Leader
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.00 น. Keynote Lecture: “Bamboo pile matress system as an alternative soft ground improvement for Coastal embankment in Indonesia”
By Prof. Dr. IR. Masyhur Irsyam, President of Indonesian Society for Geotechnical Engineering (HATTI)
14.00 – 15.00 น. Various innovation in Geotecnical Engineering:
 Soil mixing wall (SMW)
By Mr. Li Jian Qing, Geohabour (Thailand) Co., Ltd.
 Soil improvement of extremely soft soils with Geotextile encased column (GEC)
By Marie-Therese Hortmann, HEUSKER Asia Pacific Pte. Ltd.
 Centrifuge technology เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.กิตติเดช สันติชัยอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 การตรวจวัดพฤติกรรมการรับน้ำหนักรถบรรทุกและติดตามประเมินสมรรถนะด้านความแข็งแรงของโครงสร้างถนนกรมทางหลวง
โดย ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ กรมทางหลวง
15.00 – 15.30 น. Coffee Break
15.30 – 17.00 น. Deep Excavation: การเสวนา การขุดดินเพื่อก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินในเขตเมือง โดยใช้ Sheet Pile
โดย รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณบุญเลิศ ชูวา Trusty Project Management Co., Ltd.
คุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด
ดำเนินรายการโดย: ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/09/2019

สถานที่จัด

ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา เจ้าของโครงการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านวิศวกรรมปฐพี

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

ข้อมูลทำแผ่นพับ-62-sponsor.pdf