รหัสอบรม:

การบรรยายพิเศษ เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ด้านผลกระทบของแผ่นดินไหวและแรงลมต่อโครงสร้าง และ ร่วมงานเลี้ยงมื้อเย็น
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. (บรรยายพิเศษ)
และ เวลา 17.00-21.00 น. งานเลี้ยง ณ ห้องวังทอง โรงแรม เอส ซี ปาร์ค (งานเลี้ยง)
จัดโดย คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ เป็นผู้บุกเบิกงานวิศวกรรมโครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหวและแรงลมคนแรกของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการด้านวิศวกรรมโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศ และท่านยังเป็นเจ้าของรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ปี 2544 และได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ในปี 2540 และปี 2544 รวมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2545 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาประดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berkeley ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องแผ่นดินไหว จนสำเร็จปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ได้เป็นประธานคณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในช่วงปี พ.ศ.2537-2542 ซึ่งท่านได้เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าอย่างสูงต่อวงการวิศวกรรมของประเทศจำนวนมาก ทั้งในด้านกฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ งานวิจัย และการถ่ายทอดความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงกตเวทิตาจิตต่อ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม จึงเห็นสมควรจัดการบรรยายพิเศษด้านผลกระทบของแผ่นดินไหวและแรงลมต่อโครงสร้าง และงานเลี้ยงในครั้งนี้ขึ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท.
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 โทรสาร. 02-184-4662
www.eit.or.th E-mail : [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
19 มกราคม 2561

กำหนดการช่วงเช้า เรื่อง  “การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว”

8.30-8.50       ลงทะเบียน

8.50-9.00       กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ “การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว”

โดย     รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม

9.00-9.25       ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความรุนแรงเพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลแผ่นดินไหว

โดย     ผศ. ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ 

9.25-9.50       การปรับปรุง ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่รวมผลเนื่องจาก                สภาพชั้นดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

โดย     รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม

9.50-10.15     การปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดในการคำนวณตามมาตรฐาน (1)

โดย     รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

10.15-10.30    พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

10.30-10.55    การปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดในการคำนวณตามมาตรฐาน (2)

โดย     รศ. ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

10.55-11.20    การปรับปรุงการให้รายละเอียดเหล็กเสริม

โดย     ศ. ดร. อมร พิมานมาศ

11.20-11.45    การปรับปรุงวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์

โดย ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี และ ศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

11.45-12.00    ถาม ตอบ

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการช่วงบ่าย เรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของแผ่นดินไหวและแรงลมในประเทศไทย”

 

13.00-13.10    กล่าวต้อนรับและแนะนำ ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

โดย     รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม   

13.10-13.50    เรื่อง  ความสำเร็จในชีวิต

โดย     ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

13.50-14.10    เรื่อง  Analysis and Design Challenges of the Iconic Buildings

โดย     ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล

14.10-14.30    เรื่อง การวิเคราะห์ผลของแรงลมต่ออาคารสูงและสะพานช่วงยาว สำหรับประเทศไทย :                   อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

โดย     รศ.ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ

14.30-14.45    พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

14.45-15.05    กฎกระทรวงและมาตรฐานการคำนวณออกแบบสำหรับอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือน                  แผ่นดินไหว

โดย     ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ

15.05-15.25    เรื่อง วิศวกรรมเพื่อการรับมือกับสึนามิในประเทศไทย

โดย     รศ.ดร.อาณัติ เรืองรัศมี

15.25-15.45    เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวิศวกรรมแผ่นดินไหวในประเทศไทย

โดย     ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

15.45-16.00    ถาม-ตอบ

 

กำหนดการช่วงเย็น (จัดที่โรงแรม)

17.00-17.30    ลงทะเบียน

17.30-18.00    กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

Ÿ  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดย     ดร.ธเนศ  วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Ÿ   กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ แด่ ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

18.00-19.00    กิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

Ÿ   ตัวแทนกล่าวคำอวยพร

Ÿ   ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์   กล่าวความรู้สึก

19.00-21.00    ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

คณะวิทยากร

การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว และ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของแผ่นดินไหวและแรงลมในประเทศไทย
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความรุนแรงเพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลแผ่นดินไหว

รศ.ดร.นคร ภูวโรดม

การปรับปรุง ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่รวมผลเนื่องจากสภาพชั้นดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

การปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดในการคำนวณตามมาตรฐาน (1)

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

การปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดในการคำนวณตามมาตรฐาน (2)

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

การปรับปรุงการให้รายละเอียดเหล็กเสริม

ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี และ ดร.เป็นหนึ่งวานิชชัย

การปรับปรุงวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์

ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

ความสำเร็จในชีวิต

ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล

Analysis and Design Challenges of the Iconic Buildings

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ

การวิเคราะห์ผลของแรงลมต่ออาคารสูงและสะพานช่วงยาว สำหรับประเทศไทย :   อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ

กฎกระทรวงและมาตรฐานการคำนวณออกแบบสำหรับอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

รศ.ดร.อาณัติ เรืองรัศมี

วิศวกรรมเพื่อการรับมือกับสึนามิในประเทศไทย

ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวิศวกรรมแผ่นดินไหวในประเทศไทย

กิจกรรม ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค

กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ ศ.กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์

 

และ ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

วันที่จัด

19/01/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท. และ ห้องวังทอง โรงแรม เอสซีปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร และ บุคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

120 คน (จำนวนที่ว่าง 120 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

งานเชิดชูเกียรติ_ศ.ดร.ปณิธาน_up.pdf