รหัสอบรม:

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่เป็นระบบฐานรากที่นำมาใช้เพื่อรองรับน้ำหนักอาคารสูงเนื่องจากความต้องการการใช้พื้นที่อาคารในเมืองเพิ่มสูงมากขึ้นและมูลค่าที่ดินสูงขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ทางยกระดับ และสะพานขนาดใหญ่ ซึ่งต้องก่อสร้างบนพื้นที่อันจำกัด ทำให้เสาเข็มที่ต้องรองรับโครงสร้างเหล่านี้ต้องรับน้ำหนักต่อต้นสูงมาก การสัมมนาเรื่องงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะนี้ จะให้ความรู้แก่เข้าผู้ฟังเกี่ยวกับ วิธีการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงาน การทดสอบเสาเข็ม รวมทั้งกรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกัน
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดการสัมมนาออนไลน์นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ ผู้ที่สนใจ
วิทยากร ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน เปิดระบบให้เข้าโปรแกรม Zoom
09.00-10.30 น. – ประเภทเสาเข็มเจาะ
– ข้อกำหนดในการก่อสร้าง
– การคำนวณกำลังรับน้ำหนัก
– ขั้นตอนการก่อสร้าง
– การควบคุมคุณภาพของงานและการทดสอบเสาเข็ม
10.30-10.45 น. พักเบรก (15 นาที)
10.45-12.00 – กรณีศึกษา ปัญหาและแนวทางการป้องกัน
– เสาเข็มเจาะบนสะพานชั่วคราว (Platform)
– เสาเข็มเจาะที่ก่อสร้างในแม่น้ำ
– ปัญหาอุปสรรคใต้ดิน
– ปัญหาเสาเข็มเคลื่อนตัวจากการขุดดิน
– แนวทางการแก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์
12.00 น. จบการอบรม

คณะวิทยากร

งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

21/07/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 ก.ค. 64
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคุลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

FLYER-Geotech.pdf