รหัสอบรม:

ลิงค์สำหรับลงทะเบียนโครงการอบรม

https://forms.gle/4v4tzjq43ynoZ8iw7

โครงการอบรมออนไลน์ พื้นฐานการออกแบบและการเสริมกำลังของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเป็นมา

 สืบเนื่องจากมาตรฐานที่ออกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมไม่นานนี้ จึงมีความจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะวิศวกรโครงสร้างที่รับผิดชอบในการออกแบบการประเมินความแข็งแรง และการเสริมกำลังของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงทฤษฎีพื้นฐานและข้อแนะนำในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรม          เชิงวิชาชีพ “โครงการอบรมพื้นฐานการออกแบบและการเสริมกำลังของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว” ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง      ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจได้เข้าใจยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การประเมินและการเสริมกำลังโดยเน้นที่การใช้วัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย ในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวต่อวิศวกรที่สนใจ

 

 

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่  คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท.

โทร. 02-184-4660-9  โทรสาร. 02-184-4662

www. eit.or.th  E-mail : [email protected]

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/12/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับพื้นฐานการออกแบบและการเสริมกำลัง-18-12-64.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร