รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร

“การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การปรับปรุงกฎ กระทรวงและมาตรฐานข้อกำหนดของโครงสร้างอาคาร คสล. เพื่อความมั่นคงและความคงทน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เห็นถึงความสำคัญในงานคำนวณและการก่อสร้างอาคาร คสล. จึงได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เปลี่ยนแปลง โดยการอบรมเน้นหลักการออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้าง คสล.ที่แตกต่างกัน ระหว่างวิธีหน่วยแรงใช้งานกับวิธีกำลัง และการคำนวณออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.              หลักการออกแบบและพฤติกรรมโครงสร้าง คสล. เปรียบเทียบวิธีกำลัง(SDM)กับวิธีหน่วยแรงใช้งาน(WSD)

                            โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ      

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             หลักการออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด เช่น คาน พื้น ฯลฯ

                             พร้อมตัวอย่างการออกแบบ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.            สถานการณ์ การปรับปรุงกฎกระทรวงและมาตรฐาน ข้อกำหนดโครงสร้างอาคาร คสล.     เพื่อความมั่นคงและความคงทน 

                            โดย  รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.             ประสบการณ์ปัญหาข้อบกพร่องในงานคำนวณและการก่อสร้างอาคาร คสล. 

                            โดย  รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 – 10.30 น.            การออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน (Beamless Slab) คสล.

                            โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.            การออกแบบองค์อาคารรับแรงเฉือน-เสียดทาน (Shear Friction) เช่น Corbel, และกำแพงรับแรงเฉือน(Shear Wall)

                           โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ           

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.              การออกแบบองค์อาคารรับแรงอัด และแรงอัดผสมแรงดัด เช่น เสา แนวทางการออกแบบโครงสร้างกันดิน

                           โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ       

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.              การออกแบบฐานรากตื้น (Shallow Foundation) ฐานรากลึก (Deep Foundation)     เช่น ฐานเดี่ยว ฐานร่วม และฐานแพ (Matt Foundation)

                           โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 – 10.30 น.            กฎกระทรวงและมาตรฐานการคำนวณออกแบบสำหรับงานอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.              แนวคิดในการกำหนดรูปแบบโครงสร้างสำหรับอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.               หลักการการออกแบบอาคาร คสล. ต้านทานแรงแผ่นดินไหว

โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.              การให้รายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคาร คสล. ต้านทานแรงแผ่นดินไหว

โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

18/09/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

คสล.กำลังโครงสร้างพิเศษ-18-20กย63.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร