รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งานก่อสร้างมีปริมาณและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งที่ย้อนแย้งกันในงานก่อสร้าง คือ การประสบอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือเสียชีวิต โดยจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคเนื่องจากการทำงาน ซึ่งการประสบอันตรายในแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าทำศพ และความสูญเสียทางอ้อม เช่น ค่าเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยในปัจจุบันได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพิ่มความรุนแรงหรือเสียหายมากขึ้น ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ จำนวนมาก เช่น ช่างฝีมือ คนงาน ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง

ดังนั้นการป้องกันและลดการประสบอันตรายในงานก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งรัดและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อทำให้เกิดความตระหนักและมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 2. เพื่อทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 3. เพื่อทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงและมีแนวทางการป้องอันตรายต่างๆ ในงานก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารและกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของกร
 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น อบต./อบจ./ทต./ทน.
 3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 4. ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562

08:30 – 09:00 น.            ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.            บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

                                บรรยายโดย :  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง

10:30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.            การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 • ระบบปริหารจัดการความปลอดภัย
 • ระบบควบคุมการทำงานผู้รับเหมา
 • การควบคุมความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

บรรยายโดย :  นายสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น

12:00 – 13:00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:30 น.            การบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับงานนั่งร้านและการป้องกันการตกจากที่สูง

 • ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับนั่งร้านและงานบนที่สูง
 • ประเภทของนั่งร้าน
 • มาตรการป้องกันการตกจากที่สูง
 • ตัวอย่างระบบป้องกันการตกจากที่สูง

บรรยายโดย :  นายสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น

14:30 – 14:45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.            นั่งร้านสำหรับงานโครงสร้าง

 • ข้อกำหนดในการรับน้ำหนัก

บรรยายโดย : นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

09:00 – 10:30 น.            Moblie crane

 • ข้อกำหนดทั่วไป
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขป้องกัน

บรรยายโดย : นายสาธิต  บูรพรรณ์ และ นายโฆษิต  ปลื้มสระไชย

10:30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.            Tower crane และ Derrick crane

 • ข้อกำหนดทั่วไป
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขป้องกัน

บรรยายโดย : นายหฤษฏ์  ศรีนุกูล

12:00 – 13:00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.            สรุปและถามตอบ

บรรยายโดย : คณะวิทยากร

14:30 – 14:45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00 น.            สรุปและถามตอบ (ต่อ)

บรรยายโดย : คณะวิทยากร

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น
นายชาญณรงค์ ไวยพจน์
นายสาธิต บูรพรรณ์
นายโฆษิต ปลื้มสระไชย
นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล

วันที่จัด

26/09/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 ก.ย. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
** อบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง25-27กย62Rev.1.pdf