รหัสอบรม:

การเทคนิคพิจารณ์

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

โดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561  ( ช่วงเช้า )

เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  ถ.รามคำแหง  ซ.รามคำแหง 39

*ท่านสามารถศึกษารายละเอียดร่างมาตรฐานได้ที่นี่*

*และสามารถแสดงข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ ได้ คลิกที่นี่*

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม    อุตสาหการ  ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม และ มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหการ และ การบริหารความปลอดภัยในโรงอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายสำหรับวิศวกรผู้แทนเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา  ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ฯลฯ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  จัดเทคนิคพิจารณ์นี้เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  วิศวกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.05 น.   กล่าวเปิด

 โดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

09.05 น. – 09.20 น.   ความเป็นมาการจัดทำมาตรฐาน

โดย  รศ.ดร.ประจวบ      กล่อมจิตร

ประธานคณะทำงานมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

09.20 น. – 12.00 น.   ประเด็นปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

โดย  รศ.ดร.ประจวบ    กล่อมจิตร

ประธานคณะทำงานมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

และคณะทำงาน

 

10.30 – 10.45 น.       Coffee break

11.00 – 12.00 น.      อภิปราย ถาม-ตอบ        

 

ดำเนินรายการโดย       รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร

และคณะทำงานและเลขานุการ

 

คณะวิทยากร

การเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

24/05/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เชิญเทคนิคพิจารณ์-มฐ..pdf