รหัสอบรม:

 

****ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์****

มาตรฐานการผลิต และประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย    

ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการผลิตและประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร ขอเชิญท่านเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการผลิต และประกอบตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมด้านการผลิตและประกอบตู้รถไฟและตู้รถไฟฟ้าในระบบขนส่งทางรางขึ้นในประเทศ และเพื่อให้มาตรฐานของการผลิต ตลอดจนกระบวนการและระบบการผลิตและประกอบตู้รถไฟและตู้รถไฟฟ้า เป็นไปตามแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ นอกจากนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ  รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทยในการที่จะพัฒนางานด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศไทยขึ้นมา โดยกำหนดให้มีการผลิตและประกอบขบวนรถไฟและรถไฟฟ้าเหล่านี้ภายในประเทศของเราเอง โดยการกำหนดให้มีอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆของขบวนรถไฟและรถไฟฟ้าเหล่านี้เป็นจำนวน 40% ของมูลค่าทั้งหมดที่ต้องส่งมอบแก่หน่วยงานต่าง ๆของภาครัฐภายใน 4 ปีข้างหน้านับจากปี พ.ศ. 2563 นี้  ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนของประเทศชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของวิศวกรรมทางด้านนี้ รวมทั้งการลดการนำเข้าสินค้าต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และการสร้างงานในอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

บัดนี้ร่างมาตรฐานดังกล่าวพร้อมที่จะรับการเทคนิคพิจารณ์ ให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐาน วสท. จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ โดยผ่านโปรแกรม ZOOM กำหนดการจัดเทคนิคพิจารณ์ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่⇓

***คลิกลงทะเบียน***

***ตรวจสอบรายชื่อ***

***

ขออนุญาตแจ้ง ID สำหรับการเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ ออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ในการเข้าร่วม Log In รบกวนผู้เข้าร่วม ใส่ชื่อ-นามสกุลจริงเพื่อการตรวจสอบ (เช็คชื่อผู้เข้าร่วม) ทาง วสท.จะเปิดห้องให้เริ่มเข้าลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และจะเริ่มดำเนินการเทคนิคพิจารณ์ เวลา 13.00 น. และเมื่อเข้าร่วมแล้ว รบกวนช่วยปิดเสียงให้ด้วยน่ะค่ะ

Meeting ID: 928 4699 7005

password : 128524

***

******

ผู้ประสานงาน
คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 02-184-4600-9  ต่อ 525

กำหนดการ

คณะวิทยากร

คณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการผลิต และประกอบตู้  รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร

วันที่จัด

05/06/2020

สถานที่จัด

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM (การเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุล ในการเข้าร่วม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรและท่านที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

เอกสารประกอบเทคนิค-2.pdf