รหัสอบรม:

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป

11.30 น. พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เสวนาเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดย ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะวิทยากร

วันที่จัด

25/04/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
0 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร