รหัสอบรม:

การสัมมนาและศึกษาดูงาน
 การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2562
ณ    บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด
จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

พัดลมเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก  ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป การเลือกใช้พัดลมผิดประเภท ทำให้เจ้าของโครงการเสียเงินโดยไม่จำเป็น อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนที่แก้ไขไม่ได้ และเสียค่าไฟฟ้าเพิ่ม การเลือกใช้และติดตั้งพัดลมอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก มีเสียงรบกวนต่ำ และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมากตลอดอายุการใช้งาน

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับการสนับสนุนโดย  บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กำหนดจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

06.45 น.                           ลงทะเบียน ณ ชั้น1 อาคาร วสท.

07.00 น.                           ออกเดินทางโดยรถ วสท.(รถรับ-ส่ง)

09.00 – 10.30 น.      บรรยายหัวข้อ

Ÿ  พื้นฐานพัดลมระบายอากาศ

Ÿ  การเลือกใช้พัดลมอย่างเหมาะสม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.       บรรยายหัวข้อ

Ÿ  การติดตั้งพัดลมที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับเส้นคุณลักษณะ

ของพัดลม (System Effect)

 • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
 • ทฤษฎีที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
 • วิธีคำนวณระยะของท่อทางเข้าและทางออกของพัดลมที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ

12.00 – 13.00 น       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น       บรรยายหัวข้อ

Ÿ  การติดตั้งพัดลมที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับเส้นคุณลักษณะ

ของพัดลม (System Effect) ต่อ

 • ตัวอย่างการติดตั้งที่เกิดผลกระทบและวิธีแก้ไข
 • ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง

14.00 – 16.15 น       เยี่ยมชมโรงงาน

 • กระบวนการผลิต (Production Process)
 • การควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วน
 • การ Dynamic Balanced Wheel
 • การประกอบพัดลม, การตั้ง Alignment และการตั้งค่าความตึงสายพาน
 • การทดสอบและตรวจสอบการสั่นสะเทือน การTrim Balanced Complete Fan

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory)

 • การทดสอบระดับเสียงและปริมาณลม (Sound and Air Performance Test)
 • วิธีการทดสอบพัดลมที่ใช้กับอุณหภูมิสูง (Elevated Temperature Test Procedure)

16.15 – 16.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

16.30 – 17.00 น.      สรุปการเยี่ยมชมและตอบข้อซักถาม

คณะวิทยากร

คุณสมเกียรติ จงสถาพรพงศ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด

เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพัดลม การผลิตพัดลม การเลือกใช้พัดลมให้ตรงกับลักษณะงาน การติดตั้งพัดลมเพื่อให้มี System Effect ต่ำที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตลอดจนการควบคุมเสียงที่พัดลมและระบบส่งลม

 

วันที่จัด

28/11/2019

สถานที่จัด

บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร