รหัสอบรม:

****เลื่อน****

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

  • วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.   ผ่านระบบ ZOOM

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คลิกลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ มีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้จัดอบรมสัมนา เรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ วิศวกร ผู้ใช้ ผู้สนใจ ได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงประวัติ และการเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรมเบี้องต้น ฯ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่  19 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

08.30  – 09.00 น.                ลงทะเบียน

09.00– 16.00 น.                  หัวข้อการบรรยาย

Introduction to Robotics & history

Robot selection

Robot Software & PowerPac

Robot simulation software (RobotStudio)

Robot Applications

Robotics market & trends

The benefit robot investment

Work shop

 

*หมายเหตุ*

 

10.30 – 10.45 น. /  14.30 – 14.45 น .พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
นายเอกชัย สุขพ่อค้า

ผู้จัดการด้านเทคนิคและวิศวกรรม

 

วันที่จัด

19/08/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 ส.ค. 64
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected] / [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม-19-8-2564-2.pdf