รหัสอบรม:

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ  รุ่นที่  16
ระหว่างวันที่  28-29  สิงหาคม 2564
ณ  ห้องประชุม  อาคาร   วสท.
จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ระบบปรับอากาศจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในขอบเขตที่ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องปรับอากาศ    มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถ้าความชื้นไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความชื้น เว้นแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น

นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลชีพเจริญเติบโต ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสีย การใช้พลังงาน ความสะดวกในการใช้ต่างๆกัน  จึงควรที่จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใช้งาน  และการคำนวณ เพื่อให้สามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์      เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานระบบควบคุมความชื้นแบบต่าง ๆ ในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทไปป์ได้

เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

 

สมัครอบรม

https://forms.gle/KDLQg5mvkRdviQb6A

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28 สิงหาคม 2564
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.   บรรยายหัวข้อ
บทนำสู่การควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ

ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย

งานอุตสาหกรรมและความต้องการพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้ดึงความชื้นสารดูดความชื้น  เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.   บรรยายหัวข้อ

การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ (ต่อ)

ทบทวนการใช้ Psychrometric Chart

หลักการควบคุมความชื้น

การเพิ่มความชื้น

อุปกรณ์ควบคุมและการทำงาน

29 สิงหาคม 2564

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.   บรรยายหัวข้อ

แหล่งความร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น

หลักการทำงานและการใช้ฮีทไปป์และฮีทปั๊ม

ตัวอย่างเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบต่างๆ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.   บรรยายหัวข้อ

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Fresh air unit

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย     นายปรเมธ   ประเสริฐยิ่ง    วุฒิวิศวกร (เครื่องกล) วก.485

วันที่จัด

28/08/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_ระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ-รุ่น16-1.pdf